Program Ochrony Powietrza

Tabele sprawozdawcze 2017

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji za rok 2017.

System sprawozdawczy w zakresie monitorowania postępów realizacji celów Programu ochrony powietrza obejmuje wszystkie jednostki samorządowe i podległe im jednostki na terenie województwa śląskiego. Sprawozdanie w zakresie działań naprawczych powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także działania wspomagające realizowane warunkowo.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta i starosta oraz inne podmioty tj. Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach są zobowiązane do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych w danym roku kalendarzowym i przekazywania ich do Marszałka Województwa Śląskiego w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni).

Tabele sprawozdawcze stanowią narzędzie monitorowania realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku.

Wypełnione tabele sprawozdawcze za rok 2017 wyłącznie w formie elektronicznej (plik Word oraz PDF) oraz plik Excel z zalecaną metodyką obliczania efektu ekologicznego w wyniku ograniczania emisji ze źródeł małej mocy należy przesyłać na adres:

srodowisko@slaskie.pl

Kontakt telefoniczny: 
Wydział Ochrony Środowiska
Referat ds. planowania w zakresie środowiska
Katarzyna Korszun – Kłak, tel. 32 77 40 709

Załączniki
Instrukcja obliczania szacunkowej redukcji emisji [DOCX 15,5kB]
Obliczanie szacunkowej redukcji emisji_2017 [XLSX 77,0kB]
Tabele sprawozdawcze z realizacji działań naprawczych wynikających z Programu ochrony powietrza za rok 2017 [DOCX 61,5kB]


Program ochrony powietrza

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku nr V/47/5/2017

Zaangażowanie powiatów i gmin

Udział w spotkaniach organizowanych w ramach POP 2011 na które zaproszone zostały powiaty i gminy objęte programem ochrony powietrza oraz potwierdzenie złożenia obowiązkowego sprawozdaniaProgram ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.