Serwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoSerwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoSerwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Herb
Województwo Śląskie
Katowice, dnia 24 stycznia 2018
 
 
 
strona główna serwisu [Alt+A] biuletyn informacji publicznej [Alt+B] zadaj pytanie dane teleadresowe informacje techniczne english deutsch 

 NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

logo konkursu najlepsza przestrzeń publiczna

WARUNKI KONKURSU

1. Patronat konkursu

Marszałek Województwa Śląskiego

2. Organizator konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego
we współpracy z SARP oddział Katowice, TUP oddział Katowice oraz ze Śląską Okręgową Izbą Architektów, Okręgową Izbą Urbanistów z siedzibą w Katowicach oraz z Izbą Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Katowicach.

3. Cele konkursu

Celem konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" jest:

 • wskazanie najlepszych realizacji w zakresie przestrzeni publicznych i obiektów architektonicznych użyteczności publicznej w województwie śląskim w danym roku,
 • promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń województwa,
 • nagrodzenie i promocja gmin dbających o zrównoważony rozwój swych przestrzeni,
 • nagrodzenie i promocja projektantów tworzących wysokiej jakości architekturę i urbanistykę,
 • podnoszenie świadomości społecznej z zakresie kształtowania przestrzeni.

4. Forma

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do gmin i powiatów prowadzących określoną politykę przestrzenną, a także do inwestorów i projektantów uczestniczących w tym procesie.

5. Definicje

Na potrzeby Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego przyjęto następujące definicje:

A. Definicje na podstawie słownika języka polskiego

 • publiczny - powszechny; jawny, dostępny lub przeznaczony dla ogółu, dla wszystkich, dla całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości, społeczny, oficjalny.
 • publiczny - dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; związany z jakimś urzędem, z jakąś instytucją ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny, związany z jakimś urzędem.
 • przestrzeń (bez liczby mnogiej) - trójwymiarowa rozciągłość, nieokreślona i nieograniczona, w której zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne
 • obiekt - coś, co zostało zbudowane; budynek, budowla

B. Przestrzeń publiczna

Za przestrzeń publiczną uważa się powierzchnię razem z zabudową i infrastrukturą, dostępną dla ogółu, nie będącą przestrzenią prywatną, czyli taką przestrzeń, która zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi "obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne?".

C. Obiekt architektoniczny

Na potrzeby konkursu przyjmuje się, że obiektem architektonicznym jest budynek lub budowla, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. Z 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

D. Obiekt użyteczności publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690) przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

6. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" są realizacje urbanistyczne i architektoniczne dotyczące przestrzeni publicznej.

Tak więc przedmiotem konkursu są w szczególności realizacje urbanistyczno-architektoniczne dotyczące:

 • zagospodarowania wnętrz urbanistycznych, centrów miejskich, placów, skwerów, ciągów widokowych, deptaków itp., wnoszące wkład w definiowanie przestrzeni publicznych oraz tworzące atrakcyjny kontekst dla przyszłego rozwoju,
 • zagospodarowania terenów zdegradowanych dla celów publicznych, wnoszące wkład w ochronę terenów najmniej zainwestowanych, zielonych i otwartych,
 • obiektów użyteczności publicznej.

7. Sposób oceny prac

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez:

1. Pracowników Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego pod względem kompletności zgłoszonej dokumentacji

Pracownicy Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego są zobowiązani do sprawdzenia prac (poprawności formularzy, kompletności prac, wymaganych załączników)

2. Jury konkursowe pod względem formalnym

Jury konkursowe na objazdowym posiedzeniu WKUA zapozna się ze zgłoszonymi realizacjami "in situ" i oceni zgodność tematu zgłoszonej realizacji z Przedmiotem Konkursu i Warunkami Uczestnictwa oraz odrzuci prace, które nie spełniają odpowiednich warunków, czyli:

 • nie są przestrzenią publiczną w rozumieniu zapisów punktu 5. Warunków Konkursu,
 • stanowią jedynie projekt lub są w trakcie realizacji,
 • nie są zgodne z opisem inwestycji podanym w karcie zgłoszeniowej,
 • obiekt architektoniczny nie jest obiektem użyteczności publicznej.

Zgłoszenia spełniające warunki formalne zostaną zamieszczone w Internecie i wezmą udział w głosowaniu internatów.

3. Jury konkursowe pod względem merytorycznym

Jury konkursowe na objazdowym posiedzeniu, spośród realizacji spełniających warunki formalne wybierze realizacje, którym przyzna Nagrodę Marszałka w dwóch kategoriach - urbanistyka i architektura; nagrody zostaną przyznane na podstawie jawnego głosowania poprzedzonego dyskusją i zakończonego sporządzeniem pisemnego protokołu z uzasadnieniem wyboru.

4. Internautów

Ocenę przez internautów należy rozumieć jako możliwość wyrażenia opinii przez wszystkich zainteresowanych konkursem "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego", poprzez zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału w konkursie zgodnie z punktem 6.2 Warunków Konkursu, zamieszczone na stronach internetowych Województwa Śląskiego: www.silesia-region.pl. Nagroda Internautów zostanie przyznana w dwóch kategoriach - urbanistyka i architektura. Nagroda ta zostanie przyznana pracom, które w swojej kategorii otrzymają największą ilość głosów. Wśród osób głosujących przez Internet na posiedzeniu Jury konkursowego zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

Zdobycie Nagrody Internatów nie jest równoznaczne z uzyskaniem Nagrody Marszałka.

8. Warunki uczestnictwa

Do konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2007" można zgłaszać prace zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego i zrealizowane do dnia 31 grudnia 2006 roku. (Możliwe jest zgłoszenie realizacji stanowiącej jeden z etapów większego przedsięwzięcia planistycznego, który został zakończony do końca 2006 roku, jednak "etap" ten winien sam w sobie stanowić przestrzeń publiczną.) Zgłoszenia - na Kartach Zgłoszeniowych - dokonuje Lider tj. właściwy: wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta powiatu lub główny projektant, inwestor, SARP, TUP, izba zawodowa architektów, urbanistów i izba inżynierów budownictwa. Jeżeli zgłoszenia dokonuje główny projektant, inwestor, SARP, TUP lub izba zawodowa, winno ono zostać dokonane w porozumieniu z odpowiednim wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta. Liczba propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona.

9. Forma zgłoszenia

Zgłoszenie udziału w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" następuje przez złożenie następujących dokumentów (w formie elektronicznej) potwierdzających spełnienie warunków konkursowych:

 • Karta Zgłoszeniowa - zgodna z załączonym wzorem (do pobrania z www.silesia-region.pl) - wypełniona w sposób kompletny.
 • Zdjęcia zgłaszanej realizacji - minimum cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne - o rozdzielczości min. 300 dpi, min. 13x18cm.
 • Projekt zagospodarowania działki - orientujący lokalizację realizacji konkursowej.
 • W przypadku obiektu architektonicznego - także rzuty, przekroje i widoki elewacji.

Zgłoszenia propozycji do konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: NPPWS@silesia-region.pl, bądź  na nośniku cyfrowym na adres: Sekretariat Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, z dopiskiem "KONKURS NPPWŚ 2007".

10. Jury konkursowe

 • Przewodniczący Jury konkursowego - Marszałek Województwa Śląskiego
 • Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

11. Terminarz

wydarzeniedata
Ogłoszenie konkursumarzec 2007
Składanie zgłoszeńdo 20 sierpnia 2007 (poniedziałek)
Ocena przez Jury (wizyty WKUA in situ)pomiędzy 4 a 11 września
Ocena przez internautów 25 września - 7 października 2007
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród9 październik 2007 - w ramach Śląskich Dni Architektury
Wystawa pokonkursowa9 październik 2007 - w ramach Śląskich Dni Architektury

12. NAGRODY

Przewidziane są nagrody dla autorów (projektantów) nagrodzonych realizacji oraz jednocześnie dla gmin, na terenie których nagrodzone obiekty zostały zrealizowane. Nagroda przyznana gminie winna być przeznaczona na działania związane z poprawieniem jakości przestrzeni publicznej gminy i promocję idei konkursu.

Łączna pula nagród finansowych wynosi 45 000 zł brutto, w tym:

 • Nagroda Marszałka w kategorii urbanistyka
  • dla gminy/miasta 15 000 zł
  • dla autora projektu 15 000 zł
 • Nagroda Marszałka w kategorii architektura
  • dla autora projektu 15 000 zł

Jury zastrzega sobie prawo zmiany liczby i wysokości nagród w ramach przewidzianej puli.

Oprócz nagród pieniężnych zarówno gminy jak i projektanci, a także wykonawcy otrzymają odpowiednie dyplomy. Także realizacja, która otrzymała Nagrodę Internatów uhonorowana zostanie dyplomami dla gminy, projektantów i wykonawców. Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dyplomy wręczone zostaną przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników, natomiast nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na konta bankowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Nagrody rzeczowe dla internatów zostaną im wręczone przez Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia wyników, lub, w razie niemożności uczestnictwa, zostaną wysłane drogą pocztową.

13. Publikacja

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych SARP oddział Katowice, TUP oddział Katowice oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach i Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach, a także zostaną przedstawione w folderze pokonkursowym.

14. Wystawa pokonkursowa

Wystawa, na której zostaną zaprezentowane prace konkursowe odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury organizowanych przez SARP.

15. Informacje dodatkowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 10. Warunków Konkursu. Informacje o konkursie będą na bieżąco zamieszczane na stronach www.silesia-region.pl Wszelkie dodatkowe informacje, bezpłatne warunki konkursu oraz kartę zgłoszeniową można uzyskać u sekretarza organizacyjnego konkursu:

mgr inż. arch. Katarzyna Mateja
tel. 0 32 207 83 84
e-mail: NPPWS@silesia-region.pl
www.silesia-region.pl/npp/

ikona pdf Warunki konkursu (.pdf - 98 KB)
ikona pdf Uwaga - nowy terminarz konkursu 2007 (.pdf - 81 KB)
ikona link Edycja 2007
ikona link Poprzednie edycje konkursu
ikona link Prezentacja realizacji zgłoszonych do edycji 2007
ikona link
Internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację 2007RSS Warunki korzystania     Kontakt  
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.