Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2012/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego Zakładu Górniczego Cementowni Szczakowa
Jaworzno
ul. Płetwonurków

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. ABS Ochrona Środowiska ul. Wierzbowa 14/1 40-169 Katowice 75 32 2589015 firmaabs@gmail.com
2. Pracownia Architektoniczna ul. Żółkiewskiego 14 43–600 Jaworzno 25 32 7518994 makproj@interia.pl

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Prezydent Miasta Jaworzna 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 Marta Wiecheć m.wiechec@um.jaworzno.pl 032 61 81 619

O projekcie

Projekt  „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górniczego cementowni Szczakowa” realizowany był we wschodniej części województwa śląskiego, w mieście Jaworzno, w dzielnicy Pieczyska. Zadanie polegało na przywróceniu wartości użytkowych na cele przyrodnicze zdegradowanym terenom wyrobiska po eksploatacji dolomitu. Prace w ramach projektu polegały na usunięciu i wywozie zanieczyszczonej warstwy gruntu oraz przywróceniu odpowiedniej jakości gleby, likwidacji składowiska odpadów przemysłowych i nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, odtworzeniu warstwy urodzajnej gruntu, oraz nasadzeniu roślin i zieleni. Ogółem nasadzono ponad 4tyś. drzew liściastych i iglastych oraz krzewów, dodatkowo zadarniono powierzchnię mieszankami traw łąkowych.
W wyniku przeprowadzonych prac rekultywacyjnych, powstał jeden z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo, terenów rekreacyjnych w Jaworznie. Wysokie urwiska, piękna zieleń oraz zbiornik wodny Gródek                             o krystalicznie czystej wodzie zachęcają do odpoczynku w tym miejscu.

Ogólne cele projektu to:

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
• poprawa jakości powietrza,
• stworzenie mieszkańcom Jaworzna możliwości obcowania z naturą,
• umożliwienie prawidłowej sukcesji przyrodniczej,
• zahamowanie zagrożenia przyrodniczego,
• poprawa estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne,
• przywrócenie przestrzeni publicznej wartości przyrodniczej,
• uwolnienie potencjału społecznego i gospodarczego dzielnicy,
• poprawa wizerunku Miasta w oczach mieszkańców, również tych potencjalnych.

Rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego przez usunięcie zdeponowanych ładunków zanieczyszczeń komunalnych i poprzemysłowych stanowiła reakcję na kryzysowy stan dzielnicy Pieczyska                   i pozwoliła na przywrócenie przestrzeni publicznej wartości przyrodniczej oraz uwolnienie potencjału społecznego i gospodarczego, co stanowiło cele pośrednie projektu.

Celem głównym projektu była przyrodnicza rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego wraz                 z likwidacją dzikich wysypisk odpadów.

W wyniku projektu powstało 8,05 ha terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Ponadto, wykonano drogę przebiegającą przez rekultywowany obszar, która pełni rolę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Okres realizacji projektu: kwiecień 2010 r. - lipiec 2011 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 672 705,43 zł
Wysokość dofinansowania: 1 157 381,30 zł
Wkład własny: 515 324,13 zł

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone