Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2007/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rewitalizacja zabytkowej płyty rynku
Toszek
Rynek w Toszku
mgr inż. arch. Ariana Gano-Kotula mgr inż. arch. Aleksandra Szumska tech. arch. Marek Bończyk mgr inż. Zbigniew Wacławik mgr Anna Fabiańczyk

O projekcie

Celem projektu była rewitalizacja zabytkowej płyty Rynek w Toszku stanowiącej centrum zabytkowego układu starego miasta, którego historia sięga okresu wczesnego średniowiecza. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach dnia 14 marca 1953 roku, toszecki rynek wpisany został do rejestru zabytków dawnego województwa śląskiego (nr A-382/53). Układ urbanistyczny rynku, podziałów parcelowych i przyległych ulic jest pozostałością średniowiecznej struktury osadniczej miasta. Rynek położony jest w centrum Toszka na południowy-wschód od wzgórza zamkowego. Rynek zajmuje płaski, czworoboczny teren o wymiarach ok. 100 m x 60 m. Płyta rynku ukształtowana jest jednopłaszczyznowo, zgodnie ze spadkiem terenu. Rynek posiada funkcję komunikacyjną, a ruch kołowy na nim odbywa się drogą jednokierunkową. Wokół rynku znajduje się pochodząca z połowy i końca XIX wieku, a także z pierwszej połowy XX wieku zwarta zabudowa, która wpisana jest do rejestru zabytków. Obecnie rynek posiada funkcję kulturalną i rekreacyjną oraz spełnia rolę komunikacyjną, ruch odbywa się dookoła rynku wzdłuż pierzei, przez rynek przebiega jedyna droga prowadząca na wzgórze zamkowe, umożliwiająca przejazd autobusów. Jako element zabytkowej zabudowy miasta, w połączeniu ze wzgórzem zamkowym i zamkiem w Toszku stanowi on spójną i nierozerwalną całość. Założenia do projektu przyjęto zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz na podstawie zaakceptowanego przez radę miasta projektu koncepcyjnego, jak również na podstawie wniosków z sondażu publicznego i spotkania z mieszkańcami gminy. Projekt zakładał wykonanie następujących powierzchni: ciąg główny wschód-zachód — 328,51 m2 ciąg północ-południe —140,02 m2 parkingi — 291,02 m2 ciek — 81,76 m2 płyta rynku — 2034,12 m2 W ramach projektu wykonano wymianę nawierzchni w obrębie płyty rynku oraz wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na ulicach przyległych poprzez wykonanie podbudowy typu ciężkiego i nawierzchni z kostek betonowych grubości min. 6 cm i 10x10cm granitowych na powierzchni płyty rynku oraz kostek betonowych 8 cm na ulicach przyległych do rynku. Kostka granitowa w dużej części pochodziła z odzysku przy pracach rozbiórkowych starej nawierzchni rynku. Nowe zagospodarowanie rynku oparto na poprzednich osiach komunikacyjnych, tak aby zachować główne osie widokowe. Dla zabezpieczenia płynnej i wygodnej komunikacji autobusowej do Zamku, poszerzono do 7,00 m wschodnią i zachodnią ulicę oraz powiększono łuki przykrawężnikowe. Wzdłuż północnej i południowej krawędzi drogi usytuowano parkingi dla samochodów. W zakresie oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu wykonano: - Oświetlenia iluminacyjnego figury św. Jana Nepomucena,, - Oświetlenia iluminacyjnego fontanny za pomocą systemu światłowodów z centralnym źródłem światła z filtrem wielobarwnym, - Oświetlenia iluminacyjnego zieleni oprawami wbudowanymi w grunt, - Oświetlenia iluminacyjnego chodnika oprawami wbudowanymi w grunt, - Oświetlenia iluminacyjnego schodków terenowych przy parkingach oprawami wbudowanymi w murki oporowe, Oświetlenia płyty rynku zewnętrznymi latarniami na stylowych słupach. W ramach projektu wykonano nową aranżację zieleni, dla której układ i docelowa wielkość drzew i krzewów została tak dobrana, aby nie przesłaniały one widoku na poszczególne pierzeje poprzez płytę rynku. Realizacja przedmiotowego projektu poprzez modernizację przestrzeni publicznej jaką stanowi rynek miasta przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Toszka, wpłynęła pozytywnie na rozwój funkcji turystycznej miasta i pozwola na lepszą jego promocję. W efekcie inwestycja ta ma wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, co w dalszej kolejności przełoży się na podniesienie standardu życia mieszkańców. Korzyści stworzone przez projekt: Aktualnie Rynek nawiązując do swojej historycznej funkcji przestronnego placu, gdzie toczyły się najważniejsze sprawy miasta spełnia taką rolę. Jego płyta użyczana jest (nieodpłatnie) na okazjonalne kiermasze, wystawy, ogródki gastronomiczne czy też na estradę dla publicznych występów. Ostatnio odbyła się tu sesja popularno — naukowa o historii zamku. Dzięki zieleni, fontannie i ławkom staje się coraz bardziej lubianym miejscem wypoczynku mieszkańców.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone