Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2008/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie
Chorzów
Chorzów, ul. Rynek 1
Andrzej Jeksa Irena Kokott Andrzej Paczkowski

O projekcie

U zbiegu ulic Żołnierzy Września i 3-go Maja w Chorzowie znajdował się teren poprzemysłowy o pow.15,68 ha , który mimo zanieczyszczenia i degradacji chętnie był odwiedzany przez mieszkańców otaczających osiedli. Obszar o ciekawym ukształtowaniu obejmował dwa zanieczyszczone akweny Amelung rozdzielone nasypem kolejowym. Powstały one w latach dwudziestych ubiegłego stulecia w wyniku górniczego obniżenia powierzchni i do lat osiemdziesiątych stanowiły rezerwuar wody dla rejonu górniczego Barbara. Jeszcze do niedawna w obrębie akwenów usytuowane były obiekty przemysłowe: zabudowania nad szybem Karolina i kolej kopalni piasku Jaworzno Szczakowa. W związku z atrakcyjnym charakterem terenu, jego lokalizacją w centrum miejskiej zabudowy powstała koncepcja rewitalizacji akwenów i zagospodarowania przyległych terenów. Głównym celem była poprawa warunków korzystania z terenu oraz podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych z zachowaniem istniejących siedlisk płazów i ptactwa wodnego. Osiągnięcie tego wymagało jednak istotnych przekształceń powierzchni, oczyszczenia wód akwenów, ujęcia odpływu ścieków i odpowiedniego zagospodarowania zieleni. Głównym problemem, podobnie jak i innych okolicznych akwenów, było traktowanie ich jako odbiorniki ścieków. W oparciu o przeprowadzone badania i ocenę wpływu niekorzystnych czynników i oddziaływań określono program przedsięwzięć niezbędnych dla poprawy środowiska i utrzymania czystości akwenów. Źródła zanieczyszczeń zostały wyeliminowane przez przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, a także przez zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń organicznych. Szybką poprawę jakości wody uzyskano przez niemal całkowite usunięcie warstwy namulnej wraz z zalegającymi w niej przedmiotami. Wzdłuż tras komunikacyjnych wykonane zostały ciągi liniowe odprowadzeń wód opadowych, a napowietrzenie wody uzyskano dzięki instalacji pęcherzykowej oraz kaskadowej budowy strumyka. Prace nad ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenów przylegających do akwenów obejmowały regulację linii brzegowej uwzględniając charakter rekreacyjny, złagodzenie nachylenia skarpy północnej w celu ułatwienia dostępu i poprawy bezpieczeństwa, wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych wraz z małą architekturą typową dla zespołów parkowych. Konieczne były nowe nasadzenia i częściowa wymiana roślinności eliminująca chore osobniki i poprawiająca estetykę terenu. Powstały w wyniku rewitalizacji zespół parkowy nad stawami Amelung jest atrakcyjnym terenem spacerowym i rekreacyjnym łączącym naturalne środowisko przyrodnicze z charakterystycznym krajobrazem wykształconym przez przemysł.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone