Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2009/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich
Częstochowa
Częstochowa, ul. 3 Maja, ul. 7 Kamienic
Jerzy Hnat, Pracownia Architektoniczna TRANS-GAZ Sp jawna

O projekcie

Przedmiotowy projekt obejmował rewaloryzację Parków Podjasnogórskich w Częstochowie.

Parki położone są w obrębie ścisłego centrum miasta Częstochowy i są obszarem urządzonej zieleni. Jednocześnie Parki podjasnogórskie stanowią część zabytkowego układu urbanistycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków oraz uznanego za pomnik historii przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. nr 50 poz 413 z 1994 r.)

Parki Podjasnogórskie zajmują powierzchnię 12,48 ha i stanowią największą oazę zieleni w mieście.

Ze względu na lokalizację, Parki odgrywają znaczącą rolę w ruchu pielgrzymkowym, turystycznym oraz rekreacyjnym miasta Częstochowy. Układ obydwu parków jest podobny, opiera się na jednym głównym ciągu pieszym (dostępnym od strony głównych wejść) przebiegającym po przekątnej i odchodzącej sieci dróg różnej szerokości dzielących powierzchnię parków na części.

Projekt jest zgodny ze strategicznymi celami rozwoju miasta zapisanymi w Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy, gdzie jednym z priorytetów jest rewitalizacja centrum miasta. Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich została ujęta w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Częstochowy.

MPR zawiera większość działań dotyczących otoczenia Klasztoru Jasnogórskiego. Część działań w sferze gospodarczej ujętych w MPR jest ukierunkowanych na osiągnięcie celu stworzenie produktu turystycznego związanego z pielgrzymowaniem.

Przedmiotowa inwestycja zakładała zwiększenie atrakcyjności Parków Podjasnogórskich poprzez odtworzenie pierwotnego, historycznego układu wnętrz parkowych nadanego im przez Franciszka Szaniora w 1908 r. z okazji Wystawy Przemysłowo-Rolniczej.

Podjęte działania rewitalizacyjne zmierzały do nadania Parkom ich pierwotnego kształtu, przy jednoczesnym unowocześnieniu infrastruktury technicznej, co zapewni temu miejscu godne miano zabytku historycznego. W tym celu wykonano:

 • rewaloryzację szaty roślinnej w drodze korekty istniejącego drzewostanu oraz uzupełniających nasadzeń mających na celu przywrócenie pierwotnego składu gatunkowego drzew i krzewów z początku XX wieku,
 • gruntowną modernizację alejek spacerowych, zbiornika wodnego z wodotryskami, placów zabaw dla dzieci, zabytkowych obiektów (m. in. drewniana altana) oraz obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie parków,
 • modernizację oświetlenia parkowego oraz instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej).

Główny zakres prac:

 1. Modernizacja zbiornika wodnego:
  • technologia oczyszczania wody,
  • rozbiórka istniejącego mostka oraz wykonanie nowego,
  • wykonanie komory technologicznej z pomostem stalowym,
  • wykonanie pomostu ze schodami terenowymi.
 2. Likwidacja pawilonu gastronomicznego.
 3. Likwidacja nieużytkowego szaletu miejskiego od strony ul. 7 Kamienic.
 4. Zmiana nawierzchni dróg, placów, alejek spacerowych wraz z korektami ich przebiegu.
 5. Wykonanie nowych placów zabaw oraz likwidacja starych.
 6. Lokalizacja punktów małej gastronomii wraz z zapleczem technicznym.
 7. Lokalizacja terenowych stołów do gry w szachy.
 8. Remont zabytkowej drewnianej altany.
 9. Remont szaletu miejskiego w pobliżu kortów tenisowych.
 10. Gospodarka drzewostanem istniejącym wraz z nową szatą roślinną.
 11. Remont oświetlenia parku wraz z wykonaniem nowego oświetlenia.
 12. Wykonanie sieci i instalacji wodociągowych – w tym zdroje wodne – poidełka.
 13. Wykonanie kanalizacji sanitarnej.
 14. Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Efekty realizacji projektu:

 • przywrócenie wartości historycznej Parków Podjasnogórskich,
 • zwiększenie potencjału turystycznego miasta,
 • wzrost atrakcyjności terenów podjasnogórskich, rozszerzenie oferty kulturowej miasta.

W wyniku realizacji projektu wzrosła atrakcyjność terenów podjasnogórskich. Uporządkowanie szaty roślinnej przyniosło również edukacyjne korzyści dla odwiedzających park dzieci i młodzieży. Inwestycja wpłynęła także na korzystniejsze postrzeganie gminy jako miejsca przyjaznego i otwartego, co zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone