Województwo Śląskie

Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Transport materiałów niebezpiecznych na drogach województwa śląskiego to główny temat obrad


W czasie spotkania oceniono bezpieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na transport materiałów niebezpiecznych. Omówiono zagrożenia wynikające ze zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów przewożących tego typu towary. Dyskutowano także o naruszeniach przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych oraz skutkach zdarzeń z ich udziałem.

W obradach pod przewodnictwem wicemarszałka Stanisława Dąbrowy uczestniczyli przedstawiciele Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Komendy Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.


Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego funkcjonuje przy marszałku województwa jako zespół koordynacyjny działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań WRBRD należy między innymi opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, szkolenie kadr, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz analizowanie i ocena działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa.
Zobacz również

więcej w kategorii: komunikacja

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie