Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 1034/PP/2017 z dnia 20 października 2017 roku

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa linii kablowej 15kV w Częstochowie, pod torami kolejowymi linii nr 61 Kielce – Fosowskie w km 124,135” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa powiązania kablowego ciągów liniowych 15 kV SE Brzózka Dźbów z SE Brzózka – S-897 Wodociągi pomiędzy odgałęzieniami do stacji S-36 i S-17 w dzielnicy Gnaszyn”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 1226/7, k.m. 2, obręb Gnaszyn Górny, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie