Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała sejmiku nr I/36/6/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie:
ustanowienia flag Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.)
oraz art. 3 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
§ 1


Ustanowić:
- flagę Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
- flagę urzędową Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały,
- pionową flagę Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały,
- pionową flagę urzędową Województwa Śląskiego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie