Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 1670/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie:
w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku

Na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 221 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1-3, art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 783) w związku
z art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916
ze zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492), Uchwałą nr V/34/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii
w województwie śląskim na lata 2017-2020, Uchwałą nr 1597/359/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Zasad planowania i wydatkowania środków uzyskiwanych przez Województwo Śląskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz Uchwałą nr 1227/199/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca
2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w województwie śląskim w 2017 roku.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie