Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 1669/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie:
w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku

Na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 221 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, art. 4 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), w związku z art. 14
i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 ze zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1492), Uchwałą nr V/17/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020, Uchwałą nr 1597/359/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Zasad planowania i wydatkowania środków uzyskiwanych przez Województwo Śląskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz Uchwałą nr 1226/199/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie