Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2330/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o. (adres: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, NIP: 7780085256, REGON: 630513111), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-012F/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 207 ust. 1 oraz ust. 9 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), § 15 umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-012F/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie