Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017
Nr uchwałyW sprawie
1/163/V/2017 zawarcia ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju Aneksu nr 4 do Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/128/14, obejmującej prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim
2/163/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr 22/2016 z dnia 13 września 2016 r. Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zobowiązującej Beneficjenta - NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne S.A., z siedzibą w Katowicach ul. T. Kościuszki 92b do zwrotu wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami.
3/163/V/2017 zatwierdzenia listy Planów Działań na rok 2017 oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu Planów Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-124/16
4/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamora – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
5/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Grad – Wicedyrektorowi ds. Doskonalenia Nauczycieli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
6/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
7/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Strużek – Dembowicz – zastępcy dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
8/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Grabowskiej – dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
9/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Władysławowi Mąsior - p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
10/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Anetcie Kania – zastępcy dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
11/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Niemiec-Warzecha – dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
12/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Krzyżak – zastępcy dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
13/163/V/2017 zawarcia umowy cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy pomiędzy Województwem Śląskim a firmą DROG-BUD sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, w zakresie wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Śląskiego wraz z elementami małej architektury i zielenią w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, na rzecz Spółki pod firmą Stadion Śląski sp. z o.o. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486)
14/163/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się na nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 w budynku mieszkalnym nr 9, wraz z pomieszczeniem przynależnym i wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
15/163/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych trzech lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 w budynku mieszkalnym nr 9, wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi i wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
16/163/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 10 i budynkiem gospodarczym, położonej w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33 na rzecz dotychczasowego najemcy budynku mieszkalnego nr 10
17/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
18/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Piętak – kierownikowi referatu nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
19/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Kościelniak – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
20/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Piętak – kierownikowi referatu nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
21/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Kościelniak – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
22/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Piętak – kierownikowi referatu nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
23/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Kościelniak – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
24/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Piętak – kierownikowi referatu nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
25/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Martynie Ozdobie – inspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
26/163/V/2017 Przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony 10 lat, położonej w Jeziorowicach
27/163/V/2017 wydania opinii
28/163/V/2017 wydania opinii
29/163/V/2017 wydania opinii
30/163/V/2017 wydania opinii
31/163/V/2017 wydania opinii
32/163/V/2017 zawarcia umowy z Wojewodą Śląskim na udzielenie Województwu Śląskiemu dotacji celowej na zadania własne realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
33/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Tekeli – p.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
34/163/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Konieczny – zastępcy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
35/163/V/2017 uzgodnienie wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
36/163/V/2017 ogłoszenia i organizacji konkursu pod nazwą: „Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2017 – święta Szlaku Zabytków Techniki”, przyjęcia regulaminu konkursu, powołania komisji konkursowej
37/163/V/2017 zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok
38/163/V/2017 planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie