Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Nr uchwałyW sprawie
39/164/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mariettcie Hełka – zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
40/164/V/2017 w sprawie przyjęcia wzoru Porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
41/164/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16
42/164/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020
43/164/V/2017 w sprawie: przyjęcia projektu Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 i skierowanie go do konsultacji społecznych
44/164/V/2017 zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego (dalej: IZ RPO WSL), a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP) wskazującego zakres i zasady współdziałania IZ RPO WSL oraz PARP.
45/164/V/2017 zmiany uchwały 189/90/V/2015 poprzez aktualizację Zasad realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wersja 1.
46/164/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/108/V/2016 z dn. 19.04.2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego
47/164/V/2017 przyjęcia Regulaminu udziału eksperta w procedurze odwoławczej w IZ RPO WSL
48/164/V/2017 przyjęcia aktualizacji Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
49/164/V/2017 wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Zarządu Województwa Śląskiego nr 868/FR/2016 z dnia 13 października 2016 r., w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty powstałej wskutek zapłaty przez Miasto Gliwice należności wynikającej z decyzji nr 2456/RR/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 września 2012 r., utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 lipca 2012 r. nr 1990/RR/2012 w sprawie zwrotu środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Miasto Gliwice, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 września 2010 r. o nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
50/164/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 26/2016 z dnia 26 września 2016 r. zobowiązującą do zwrotu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia całości wypłaconego dofinansowania w kwocie 216 303,80 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych przez Beneficjentkę Annę Kosteczko prowadzącą działalność pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Elektro-Instal Anna Kosteczko”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Rolniczej 23, a dotyczącej projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnego podnośnika koszowego przez P.P.U.H. „Elektro-Instal Anna Kosteczko w Rybniku”.
51/164/V/2017 zmiany uchwały nr 2448/82/V/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
52/164/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1891/139/V/2016 z dnia 20.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
53/164/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia 18.01.2017r. do dnia 30.11.2017r.
54/164/V/2017 zawarcia umowy zlecenia z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii - Panem dr hab. n. med. Robertem Pudlo.
55/164/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów
56/164/V/2017 wydania opinii
57/164/V/2017 wydania opinii
58/164/V/2017 wydania opinii
59/164/V/2017 wystąpienia do Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu z wnioskiem o umorzenie w całości należności
60/164/V/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie śląskim.
61/164/V/2017 pozytywnego zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
62/164/V/2017 pozytywnego zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Opery Śląskiej w Bytomiu
63/164/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie