Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 167 z dnia 6 czerwca 2017
Nr uchwałyW sprawie
68/167/V/2017 w sprawie zatwierdzenia pakietu aplikacyjnego w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
69/167/V/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”
70/167/V/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
71/167/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
72/167/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1357/124/V/2016 z dnia 07.07.2016 r. poprzez zmianę Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
73/167/V/2017 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
74/167/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1009/118/V/2016 z dnia 02.06.2016 r. poprzez zmianę Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
75/167/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkur. Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
76/167/V/2017 przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2017 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
77/167/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Zabrzańskiego Centrum Innowacji”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 listopada 2012 r. o numerze: UDA-RPSL.01.03.00-00-017/11-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
78/167/V/2017 wydania Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego zmieniających Decyzje w sprawie dofinansowania projektów własnych, realizowanych w ramach Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Województwo Śląskie.
79/167/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Województwo Śląskie 3.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną kwotę 3.000.000 zł.
80/167/V/2017 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
81/167/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka: MedCithi Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10, 43-410 Zebrzydowice, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
82/167/V/2017 przyjęcia Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022
83/167/V/2017 zawarcia umowy z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest emisja audycji radiowych na antenie „Radia Katowice S.A.” pt.: „Radiowy poradnik medyczny”
84/167/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
85/167/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
86/167/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
87/167/V/2017 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Opolskim i Województwem Śląskim w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”
88/167/V/2017 ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Piekarskiej 47 w Bytomiu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej lokalu w przetargu oraz powołania komisji przetargowe
89/167/V/2017 wydania opinii
90/167/V/2017 wydania opinii
91/167/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie pasa drogi wojewódzkiej nr 921 w Gminie Knurów, obręb Knurów.
92/167/V/2017 wydania opinii
93/167/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
94/167/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mszana oraz na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do kategorii dróg wojewódzkich
95/167/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Motłochowi – dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
96/167/V/2017 w sprawie Przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Lokalną Grupą Działania w sektorze rybołówstwa, związanej z realizacją operacji w ramach działania wsparcie przygotowawcze oraz koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2595/158/V/2016 z dnia 13.12.2016 roku.
97/167/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
98/167/V/2017 ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
99/167/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od dnia 18.01.2017r. do dnia 30.11.2017r.
100/167/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w terminie od dnia 22.02.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku.
101/167/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Ireneuszowi Kubickiemu – geologowi wojewódzkiemu, kierownikowi referatu ds. geologii i zasobów naturalnych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
102/167/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Mołdowskiemu – głównemu specjaliście w referacie ds. geologii i zasobów naturalnych Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
103/167/V/2017 zawarcia aneksów do umów zawartych pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, a:
 1. Kopalnią i Warzelnią Solanek dr Zabłocka Sp. z o. o. w Katowicach, umowa z dnia 30 kwietnia 2013 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 sierpnia 2014 r.,
 2. Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach-Zdroju, umowa nr 2/UG/OS/2013 z dnia 21 maja 2013 r.,
 3. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, umowa nr 2827/OS/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.,
 4. Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, umowa nr 3572/OS/2013 z dnia 28 października 2013 r.,
 5. Centralną Pompownią „Bolko” w Bytomiu, umowa nr 4172/OS/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2015 r.,
 6. Przedsiębiorstwem Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. w Ustroniu, umowa nr 1389/OS/2014 z dnia 14 marca 2014 r.,
 7. Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, umowa nr 2949/OS/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.,
 8. Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, umowa nr 244/OS/2016 z dnia 3 marca 2016 r.,
 9. Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, umowa nr 245/OS/2016 z dnia 3 marca 2016 r.,
 10. Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach, umowa nr 945/OS/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.,
 11. Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach, umowa nr 1771/OS/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
 12. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, umowa nr 2032/OS/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 8 grudnia 2016 r.,
 13. Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, umowa nr 2340/OS/2016 z dnia 7 września 2016 r.,
 14. Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, umowa nr 3273/OS/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 15. Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju Kopalni Węgla Kamiennego „Jas-Mos”.
104/167/V/2017 Wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na podpisanie aneksu do umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.
105/167/V/2017 w sprawie przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
106/167/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
107/167/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1126/167/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie