Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Nr uchwałyW sprawie
118/169/V/2017 zatwierdzenia Zestawienia wydatków w okresie obrachunkowym 01.07.2015 – 30.06.2016 składanego przez Instytucję Certyfikującą RPO WSL 2014-2020
119/169/V/2017 zatwierdzenia Deklaracji zarządczej Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 oraz zatwierdzenia Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli w okresie obrachunkowym od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2016r. w ramach RPO WSL 2014-2020
120/169/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Województwo Śląskie 150 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną kwotę 150.000,00 zł.
121/169/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Patrycji Fojcik - kierownikowi referatu wdrażania ZIT w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
122/169/V/2017 powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pełnienia funkcji instytucji właściwej w zakresie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
123/169/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „OWES subregionu południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
124/169/V/2017 zmiany Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Subregion Północny), OsiPriorytetowej IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020, poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania dla dwóch projektów wynikające ze zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
125/169/V/2017 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
126/169/V/2017 aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020.
127/169/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, poprzez zatwierdzenie: Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16 w tym dla obszaru południowego, dla obszaru zachodniego oraz dla obszaru północnego.
128/169/V/2017 rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16 dla obszaru zachodniego.
129/169/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego dla konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
130/169/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego dla konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
131/169/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020
132/169/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
133/169/V/2017 przyjęcia Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. Wzmacnianie roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości
134/169/V/2017 zatwierdzenia częściowego programu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
135/169/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach” – realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego oraz zawarcie umowy dotacji
136/169/V/2017 zawarcia z Miastem Katowice Aneksu nr 4 do umowy o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
137/169/V/2017 zawarcia Umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na realizację projektu nr PLSK.04.01.00-00-0003/16 pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”.
138/169/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 13/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zobowiązującą do zwrotu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia całości wypłaconego dofinansowania w kwocie 199 974,90 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych przez Beneficjenta spółkę AM & HW sp. z o.o., realizującą projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności, wprowadzenie nowych usług celem poprawy jakości i atrakcyjności oferty okołoturystycznej hotelu Fero – Lux” w oparciu o umowę nr UDA RPSL.03.02.01-00-054/10-00 z dnia 18 października 2011r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
139/169/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia – Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 14/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zobowiązującą do zwrotu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia całości wypłaconego dofinansowania w kwocie 195 600,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych przez Beneficjenta spółkę AM & HW sp. z o.o., realizującą projekt pn. „Wzrost konkurencyjności hotelu Fero-Lux w Korbielowie poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do poprawy infrastruktury okołoturystycznej” w oparciu o umowę nr UDA RPSL.03.02.01-00-043/09-00 z dnia 25 czerwca 2010r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
140/169/V/2017 przyjęcia Analizy ryzyka realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
141/169/V/2017 Ogłoszenie Konkursu ofert współpracy w ramach otwartego naboru partnera w celu realizacji projektu wspólnie z Samorządem Województwa Śląskiego pt. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB.
142/169/V/2017 Przyjęcia Regulaminu Konkursu ofert współpracy, w ramach otwartego naboru partnera w celu realizacji projektu wspólnie z Samorządem Województwa Śląskiego pt. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB.
143/169/V/2017 zmiany uchwały nr 1430/125/V/2016 z 12 lipca 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektów dotyczących publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej możliwych do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia załącznika nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, stanowiącego informację o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO WSL 2014-2020.
144/169/V/2017 przyjęcia ”Planu wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego”
145/169/V/2017 wydania na wniosek postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 3250/RR/16 z dnia 29 listopada 2016 r. utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 12/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. zobowiązującą Beneficjenta – C.W.S. Gwarek Adrian Podolski do zwrotu kwoty 199 870,87 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć osiemset siedemdziesiąt 87/100) otrzymanej z płatności ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, realizującego projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury zaplecza turystycznego województwa śląskiego poprzez remont i wyposażenie Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowego GWAREK w Ustroniu” w oparciu o umowę z dnia 19 grudnia 2012 r. o nr UDA-RPSL.03.01.01-00-246/12-00 wraz z aneksami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
146/169/V/2017 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 843/112/V/2016 z dnia 10 maja 2016 r. poprzez zmianę Harmonogramu zamykania pomocy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
147/169/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2258/78/V/2015 z dn. 24.11.2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego.
148/169/V/2017 aktualizacji dokumentu Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
149/169/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16 dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
150/169/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16 dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
151/169/V/2017 wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia odsetek w wysokości 4 574,00 zł, naliczonych od kwoty 16 144,78 zł, podlegającej zwrotowi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba w Katowicach” realizowanego przez Beneficjenta – Spółdzielnię Mieszkaniową „Sadyba” w Katowicach w oparciu o umowę o dofinansowanie z dnia 23 kwietnia 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.06.02.01-00-057/10-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
152/169/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2553/158/V/2016 z dn. 13.12.2016 r. w sprawie przyjęcia pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17.
153/169/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze: UDA-RPSL.05.05.00-00-015/11-00 z dnia 23 grudnia 2011 r. wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
154/169/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy WPR w Katowicach, Pogotowiem Ratunkowym w Częstochowie a WCPR, w celu wdrożenia systemu alarmowego 112 w Województwie Śląskim” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 28 lutego 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.02.02.00-00-096/12-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
155/169/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
156/169/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
157/169/V/2017 przyjęcia projektów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Katowickiego Centrum Onkologii i Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. i poddania ich procedurze konsultacji
158/169/V/2017 przyjęcia projektów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej i Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i poddania ich procedurze konsultacji
159/169/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
160/169/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
161/169/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
162/169/V/2017 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
163/169/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniających uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania statutów samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.
164/169/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne Sp. z o.o., ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
165/169/V/2017 przystąpienia do zawarcia aneksu nr 21 do Umowy nr 336/KT/2011 z dnia 02.03.2011r. z Egis Poland Sp. z o.o.
166/169/V/2017 udzielenia 4 pełnomocnictw Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
167/169/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzaty Hajduczek – głównemu specjaliście w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
168/169/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umów najmu na czas oznaczony do lat 3
169/169/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 2845).
170/169/V/2017 przekazania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów opracowanych w ramach programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych
171/169/V/2017 wyrażenia zgody na przekazanie Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko
172/169/V/2017 korzystania przez Województwo Śląskie z prawa opcji, o którym mowa §2 ust. 2 pkt 2.2 lit. a) umowy nr 2663/KT/2016(KS/ZP/25/2016) zawartej w dniu 18.10.2016 r. z Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna na dostawę taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych.
173/169/V/2017 wydania opinii
174/169/V/2017 wydania opinii
175/169/V/2017 zawarcia umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
176/169/V/2017 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2017” – w zakresie dla miasta Zabrze
177/169/V/2017 wydania opinii
178/169/V/2017 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
179/169/V/2017 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
180/169/V/2017 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
181/169/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Niegowa
182/169/V/2017 wydania opinii
183/169/V/2017 wydania opinii
184/169/V/2017 wydania opinii
185/169/V/2017 zatwierdzenia zmiany nr 1 w „Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)” obowiązującego od 1 lipca 2016 r.
186/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
187/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
188/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
189/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
190/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
191/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
192/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
193/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
194/169/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
195/169/V/2017 zmiany treści załącznika nr 17c do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego
196/169/V/2017 zmiany treści załącznika nr 23a do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Miasta Gliwice.
197/169/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Olsztyn
198/169/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Rybnik
199/169/V/2017 zawarcia Aneksu nr 2 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
200/169/V/2017 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia wykonawczego nr 2 na rok 2017 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
201/169/V/2017 w sprawie Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
202/169/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
203/169/V/2017 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Marka Bącławka na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach polegającej na zebraniu wymaganych uzgodnień i opinii
204/169/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. „Doposażenie i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji magazynów muzealnych” oraz zawarcie umowy dotacji
205/169/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2017 r.
206/169/V/2017 ustalenia liczby i wysokości Nagród Teatralnych Złote Maski w województwie śląskim w roku 2017
207/169/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz zawarcia umowy dotacji
208/169/V/2017 akceptacji rozliczenia dotacji udzielonej w 2016 roku Miastu Będzin na realizację zadań pn. „Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego i komputerowego”, „Wymiana technologii oświetlenia z analogowej na cyfrową w pomieszczeniu tyrystorowni” w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie
209/169/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
210/169/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdzie Kołodziejczak – Głównemu Księgowemu – Dyrektorowi Wydziału Księgowości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
211/169/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Kojda – pracownikowi w Wydziale Księgowości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
212/169/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Walczyk – pracownikowi w Wydziale Księgowości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
213/169/V/2017 zmiany uchwały Nr 2356/153/V/2016 w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT w Województwie Śląskim poprzez aktualizację procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7
214/169/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
215/169/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
216/169/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
217/169/V/2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie