Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Nr uchwałyW sprawie
218/170/V/2017 wyrażenia zgody na wykreślenie z ewidencji utraconych składników mienia ruchomego, będących w zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
219/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Porowskiej – Wywioł – kierownikowi referatu obsługi finansowej i pomocy technicznej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
220/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Cichońskiej – głównemu specjaliście w referacie obsługi finansowej i pomocy technicznej Wydziału Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
221/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Krystynie Jurewicz – pomocy administracyjne w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
222/170/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
223/170/V/2017 zatwierdzenia częściowego programu rzeczowo – finansowego na rok 2017 i zawarcia umowy dotacji dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
224/170/V/2017 wyrażenia zgody na udział w projekcie pn. „Mobilne Śląskie” przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach w imieniu i na rzecz Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląską Organizacją Turystyczną
225/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Sikorskiemu – dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
226/170/V/2017 Zmiana Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 349/95/V/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku poprzez zmianę Załącznika - Lista rankingowa w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 dla Działania 8.1 „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego”, Poddziałania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – projekty konkursowe”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
227/170/V/2017 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 994/116/V/2015 z dnia 25 maja 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/151 w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.
228/170/V/2017 przyjęcia Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
229/170/V/2017 Zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
230/170/V/2017 Zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji - Obszary wiejskie)
231/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staś – dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
232/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Stefanii Koczar - Sikory – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
233/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Janocha – kierownikowi referatu koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
234/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
235/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Plucie – p.o. kierownika referatu certyfikacji wydatków RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
236/170/V/2017 uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 17/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r., w tym zakresie orzeczenia co do istoty sprawy tj. zobowiązania Beneficjenta Anetę Adamczyk-Ludygę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Aneta Adamczyk-Ludyga, do zwrotu części dofinansowania z płatności ze środków europejskich, wykorzystanego z naruszeniem procedur podczas realizacji projektu pn. „Kompleksowy program leczenia jaskry w nowym szpitalu EuroMedic w Katowicach wdrażany przez Indywidualną Praktykę Lekarską Aneta Adamczyk Ludyga” , w oparciu o umowę z dnia 17 maja 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.01.02.04-00-A53/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
237/170/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr 27/2016 z dnia 31 października 2016r. w sprawie zwrotu całości wypłaconego dofinansowania przez Beneficjenta BUDGAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, realizującego projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej śląska dzięki stworzeniu jedynego w Polsce multimedialnego parku tematycznego pt. Historia Cieszyna w Hotelu pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie” w oparciu o umowę nr UDA- RPSL.03.02.01-00-127-/11-00 z dnia 12 lipca 2012r. wraz z późniejszymi aneksami, zawartą pomiędzy ww. Beneficjentem a Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3. Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
238/170/V/2017 przyjęcia stanowiska wobec propozycji zmian do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, wyrażonej w stanowisku Rządu RP z dnia 13 stycznia 2017 r.
239/170/V/2017 przyjęcia opinii o zgodności Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 listopada 2016 r. z możliwościami finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
240/170/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16 dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
241/170/V/2017 wydania Decyzji nr UDA-RPSL.07.02.00-00-001/08-06 zmieniającej Decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL. 07.02.00-00-001/08-00 z dnia 1 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Transport, Działanie 7.2. – Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
242/170/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 18 października 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.02.02.00-00-018/12-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
243/170/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
244/170/V/2017 przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do bieżącej działalności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej
245/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Mirocie – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
246/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
247/170/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, służebnością przesyłu na rzecz REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o. z siedzibą w Toszku
248/170/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Sosnowiec
249/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
250/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
251/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
252/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
253/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
254/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
255/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
256/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
257/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
258/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
259/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
260/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
261/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
262/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
263/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
264/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
265/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
266/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
267/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
268/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Szkudlarek – głównemu specjaliście w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
269/170/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Mamet – pracownikowi spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
270/170/V/2017 wydania opinii
271/170/V/2017 wydania opinii
272/170/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wojkowice
273/170/V/2017 zawarcia umowy z „Wegar” J., K. Węglarz Spółka Jawna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 936 w miejscowości Wodzisław Śląski spowodowanej inwestycją niedrogową
274/170/V/2017 wydania opinii
275/170/V/2017 wydania opinii
276/170/V/2017 wydania opinii
277/170/V/2017 wydania opinii
278/170/V/2017 wydania opinii
279/170/V/2017 wydania opinii
280/170/V/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie śląskim.
281/170/V/2017 w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 r. na terenie województwa śląskiego
282/170/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Motłochowi – dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
283/170/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Rachwał – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
284/170/V/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na współorganizację w roku 2017 XVIII Dożynek Województwa Śląskiego w sołectwie Tworków, na terenie gminy Krzyżanowice, w powiecie raciborskim w dniu 27 sierpnia 2017 r., przystąpienia do współfinansowania XVIII Dożynek Województwa Śląskiego, wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Krzyżanowice określającej zasady wspólnej organizacji XVIII Dożynek Województwa Śląskiego oraz dofinansowania zadania.
285/170/V/2017 Skierowania przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do konsultacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz do konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
286/170/V/2017 pozytywnego zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Zamku Cieszyn
287/170/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017r.
288/170/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
289/170/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
290/170/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie