Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Nr uchwałyW sprawie
346/172/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Powiat Lubliniecki otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gotowi do startu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
347/172/V/2017 ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego wg „Kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
348/172/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
349/172/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne, Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
350/172/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego
351/172/V/2017 zmiany Uchwały Zarządu nr 176/90/V/2016 z dnia 02.02.2016 r. poprzez przyjęcie zaktualizowanego Rejestru ryzyk nadużyć finansowych dla RPO WSL 2014-2020
352/172/V/2017 podpisania aneksu nr 11 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 roku.
353/172/V/2017 zmiany uchwały nr 859/37/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
354/172/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17.
355/172/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17.
356/172/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr 2807/FR/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwrotu części dofinansowania przez Beneficjenta – Miasto Zabrze, realizującego projekt pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap I w oparciu o umowę z dnia 22 kwietnia 2014r. o numerze: UDA-RPSL.01.01.01-00-008/13-00 wraz z aneksami oraz projekt pn.: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze – etap II w oparciu o umowę z dnia 30 września 2014r. o numerze: UDA-RPSL.01.01.01-00-007/13-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
357/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Łabarzewskiej – dyrektorowi Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
358/172/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Opolskim dotyczącego powierzenia/przyjęcia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz projekt porozumienia
359/172/V/2017 wyrażenia ponownej zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu „i-AIR REGION” w ramach 4 osi priorytetowej Współpraca instytucji i społeczności w ramach priorytetu inwestycyjnego Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej organów administracji publicznej i zainteresowanych stron oraz skutecznej administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej oraz administracyjnej, a także współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami.
360/172/V/2017 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
361/172/V/2017 zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jejkowice”
362/172/V/2017 podpisania porozumienia z Krajową Izbą Doradców Podatkowych – Oddział Śląski w zakresie akcji informacyjnej o ulgach i uprawnieniach podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym za 2016 r.
363/172/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od dnia 22.02.2017r. do dnia 30.11.2017r.
364/172/V/2017 Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, profilaktyki onkologicznej, profilaktyki chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym”
365/172/V/2017 Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, profilaktyki onkologicznej, profilaktyki chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym”.
366/172/V/2017 Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017- 2021”
367/172/V/2017 Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017- 2021”
368/172/V/2017 przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
369/172/V/2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
370/172/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku
371/172/V/2017 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku
372/172/V/2017 przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17.
373/172/V/2017 zmiany Uchwały nr 2376/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2016 roku w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 ze zmianami.
374/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Kowalskiej – kierownikowi referatu administrowania i obrotu nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
375/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Hajduczek – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
376/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kozłowskiej – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
377/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Zamarlik – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
378/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
379/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Martynie Ozdobie – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
380/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Ćmiel – inspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
381/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Karolewiczowi – głównemu specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
382/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
383/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Panu Andrzejowi Figasowi – dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
384/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Pani Katarzynie Puzi – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
385/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figasowi – dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
386/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzi – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
387/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Turotszy – dyrektorowi Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
388/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Witoldowi Łacny – zastępcy dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
389/172/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Martynie Ozdobie – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
390/172/V/2017 uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość drogową położoną w Bielsku-Białej
391/172/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej umowy najmu pomieszczeń i części powierzchni dachu, na czas oznaczony do lat 3.
392/172/V/2017 przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. umowy współpracy w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego 35WE-007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa.
393/172/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowości Gierałtowice
394/172/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 911 w miejscowości Świerklaniec
395/172/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w miejscowości Rzuchów
396/172/V/2017 zmiany treści załącznika nr 9a do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego
397/172/V/2017 zmiany Uchwały nr 3435/105/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r.
398/172/V/2017 w sprawie: przyjęcia Książki procedur do obsługi działań objętych PROW 2014-2020, realizowanych przez Samorząd Województwa (KP-611-344-ARiMR/5/z).
399/172/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
400/172/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
401/172/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
402/172/V/2017 zawarcia Aneksu nr 14 do umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - I etap : zaplecze rozgrzewkowo – treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu – umowa nr 4206/BS/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku oraz II etap: Zadaszenie widowni – umowa nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku oraz powierzenia zarządzenia Stadionem Śląskim w Chorzowie.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie