Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Nr uchwałyW sprawie
415/175/V/2017 wydania na wniosek postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 32/RR/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 22/2016 z dnia 13 września 2016 r. zobowiązującą Beneficjenta – NZOZ EuroMedic Kliniki Specjalistyczne S.A. do zwrotu części dofinansowania w kwocie 90 569,70 zł wraz z odsetkami
416/175/V/2017 zmiany składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
417/175/V/2017 zawarcia Porozumienia o współpracy w realizacji działań na rzecz wspierania badań, rozwoju technologicznego i innowacji w obszarze zrównoważonej energii pomiędzy Województwem Śląskim a KIC InnoEnergy SE
418/175/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję nr 29/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zobowiązującą Beneficjenta - Pana Roberta Bojdys oraz Pana Mirosława Szyndlar, którzy prowadzili działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HOLMETIK S.C. Robert Bojdys, Mirosław Szyndlar z siedzibą w Lędzinach, ul. Hołdunowska 7/9, do zwrotu części dofinansowania w kwocie 37 977,61 zł wraz z odsetkami
419/175/V/2017 zmiany uchwały nr 2662/161/V/2016 z późn. zm. w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
420/175/V/2017 wydania decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nr 4/2012 z 3 lipca 2012r. wydanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie Instytucję Pośredniczącą Drugiego stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
421/175/V/2017 zmiany składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
422/175/V/2017 wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia odsetek naliczonych od kwoty podlegającej zwrotowi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba w Katowicach” realizowanego przez Beneficjenta – Spółdzielnię Mieszkaniową „Sadyba” w Katowicach w oparciu o umowę o dofinansowanie z dnia 23 kwietnia 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.06.02.01-00-057/10-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
423/175/V/2017 zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL 2014-2020.
424/175/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1985/144/V/2016 z dnia 04.10.2016 r. poprzez zmianę Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL 2014-2020.
425/175/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
426/175/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Sektor Edukacja dorosłych), edycja 2017 oraz udzielenia pełnomocnictw Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z przygotowaniem, złożeniem, realizacją i rozliczeniem projektu partnerstwa strategicznego pod tytułem roboczym „System edukacji dorosłych na rzecz eko-konsultanta biurowego” (Adult Education System for Office ECO Consultant).
427/175/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Powiat Kłobucki otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
428/175/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz typ projektu nr 6: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.
429/175/V/2017 wezwania do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
430/175/V/2017 aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020
431/175/V/2017 zatwierdzenia Zasad realizacji projektu konkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 pt. „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” realizowanego w latach 2017 – 2018 dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020
432/175/V/2017 aktualizacji Listy kandydatów na członków Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
433/175/V/2017 Wyrażenia zgody na zwiększenie wartości projektu i zmianę Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 pt. „Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja” realizowanego w latach 2016-2017 w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
434/175/V/2017 utworzenia Rady do spraw elektromobilności
435/175/V/2017 ogłoszenia naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.
436/175/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
437/175/V/2017 zmiany uchwały nr 160/169/V/2017 z dnia 31.01.2017 roku oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 162/ZD/2017 z dnia 08.02.2017 roku z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
438/175/V/2017 zawarcia z Gminą Racibórz umowy w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu dotacji na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, będących mieszkańcami Raciborza
439/175/V/2017 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/51/16/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
440/175/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
441/175/V/2017 przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury
442/175/V/2017 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Leszka Jodlińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu polegającej na zebraniu wymaganych opinii
443/175/V/2017 Zawarcia aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska nr 384/2016/28/EE/e/D na dofinansowanie zadania pn.: „Co w trawie piszczy?” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności.
444/175/V/2017 Przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony 3 lat, położonej w Złotym Potoku
445/175/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Duchowi – kierownikowi referatu geodezji i kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
446/175/V/2017 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach za 2016 rok
447/175/V/2017 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za 2016 rok
448/175/V/2017 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej za 2016 rok
449/175/V/2017 zawarcia umowy z Gminą Myszków
450/175/V/2017 zawarcia porozumienia z Gminą Myszków
451/175/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
452/175/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
453/175/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
454/175/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice
455/175/V/2017 wydania opinii
456/175/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z trzema wnioskami o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
457/175/V/2017 planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2016.02. część GIP
458/175/V/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej p.n. „Budowa wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku cieku Stawowego, zamknięcie (zarurowanie koryta na odc. od ul. Krakowskiej w Bieruniu, przedłużenie rurociągów tłocznych z pompowni odwadniających z uwzględnieniem wpływów eksploatacji górniczej”.
459/175/V/2017 w sprawie: ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań promujących Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach drugiego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań promujących Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.
460/175/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
461/175/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
462/175/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020”

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie