Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Nr uchwałyW sprawie
463/176/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16 dla Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB obejmujący 3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
464/176/V/2017 przyjęcia aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
465/176/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 26 listopada 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.02.02.00-00-060/12-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
466/176/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe), edycja 2017 oraz udzielenia pełnomocnictw Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z przygotowaniem, złożeniem, realizacją i rozliczeniem projektu partnerstwa strategicznego pod tytułem „Młodzież i młodzi NEETs na rynku pracy” (Young people and NEETs on the labour market).
467/176/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny
468/176/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Południowy
469/176/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny
470/176/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni
471/176/V/2017 Ogłoszenia trzeciego naboru w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci oraz powołania Komisji Konkursowej w celu oceny i wyboru wniosków o przyznanie ww. dotacji.
472/176/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
473/176/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”
474/176/V/2017 określenia Zasad powoływania i trybu pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.
475/176/V/2017 zawarcia porozumienia ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w zakresie przeprowadzenia warsztatów w Zakładach Aktywności Zawodowej
476/176/V/2017 wyrażenia zgody na zmianę warunków porozumienia z dnia 14.11.2014 roku w zakresie podziału czasu pracy Panu Mariuszowi Nowakowi, dyrektorowi Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
477/176/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży czterech nieruchomości gruntowych położonych w Tychach na rzecz Miasta Tychy oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży tych nieruchomości
478/176/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bytomiu przy ul. Smolenia
479/176/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bytomiu przy ul. Smolenia
480/176/V/2017 przeznaczenia do oddania w najem części powierzchni dachu budynku przy al. Jana Pawła II nr 5 w Jastrzębiu Zdroju, pod anteny internetowe, na czas oznaczony do lat 3
481/176/V/2017 przekazania nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Raciborskiej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach
482/176/V/2017 wydania opinii
483/176/V/2017 wydania opinii
484/176/V/2017 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy z Gminą Łękawica
485/176/V/2017 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia z Gminą Nędza
486/176/V/2017 zmiany treści załącznika nr 11 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego
487/176/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – inspektorowi w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
488/176/V/2017 powołania Rady Programowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
489/176/V/2017 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
490/176/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Pipale - Trzeciak – p.o. kierownika referatu planowania przestrzennego w Biurze ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
491/176/V/2017 zamieszczenia oferty Fundacji Na Dużą Skalę z siedzibą w Poznaniu pod nazwą: „Warsztaty architektoniczne - Architektour” na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni oraz zawarcia umowy na realizację ww. zadania w trybie pozakonkursowym, w razie braku uwag dotyczących złożonej oferty
492/176/V/2017 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
493/176/V/2017 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa
494/176/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
495/176/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
496/176/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
497/176/V/2017 przyjęcia trzech projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2017 roku
498/176/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
499/176/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
500/176/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
501/176/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie