Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Nr uchwałyW sprawie
502/177/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, poprzez zatwierdzenie: Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, w tym dla podregionów: bielskiego, bytomskiego, częstochowskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego i tyskiego
503/177/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
504/177/V/2017 przyjęcia wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
505/177/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego.
506/177/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.
507/177/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.
508/177/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego
509/177/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego
510/177/V/2017 przyjęcia projektu regionalnego programu zdrowotnego pn.:„Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, w zakresie poprawy opieki nad matką i dzieckiem w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci od okresu prenatalnego do trzeciego roku życia a także dzieci urodzonych przedwcześnie i po przebyciu niedotlenienia okołoporodowego
511/177/V/2017 przyjęcia projektu regionalnego programu zdrowotnego pn.: „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
512/177/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 113/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. dotyczącej przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WSL 2014-2020) dla Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB
513/177/V/2017 wyboru Partnera w celu realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Śląskiego projektu pt. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działaniu 1.3 Profesjonalizacja IOB.
514/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Pani Małgorzacie Staś – dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
515/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Pani Barbarze Szafir – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
516/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Pani Stefanii Koczar - Sikorze – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
517/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictw Pani Magdalenie Sadek - zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
518/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Karolczakowi – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego
519/177/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w terminie od 28.04.2017r. do 30.06.2017r.
520/177/V/2017 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 28.04.2017r. do 30.06.2017r.
521/177/V/2017 zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ruda Śląska”
522/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Łąckiej – dyrektorowi Wydziału Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
523/177/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Katowickiego Centrum Onkologii i Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.
524/177/V/2017 przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach, Zakładu Stolarskiego przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi
525/177/V/2017 zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach dotyczącej współpracy przy realizacji zadania wynikającego z art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) polegającego na przeprowadzaniu kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
526/177/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert, dotyczącego powierzenia realizacji zadania pn: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”
527/177/V/2017 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”
528/177/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej i Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
532/177/V/2017 zlecenia Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrzu realizacji zadania publicznego pn. Interwencja kryzysowa dla specjalistów oraz udzielenia wsparcia finansowego na jego realizację
533/177/V/2017 umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu.
534/177/V/2017 rozłożenia na raty należnej Województwu Śląskiemu opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości za 2017 rok od Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska oraz rozłożenia na raty należnej Województwu Śląskiemu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2017 rok od S.P.Z.O.Z. Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.
535/177/V/2017 zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo–finansowych w zakresie opracowania Programów prac urządzeniowo–rolnych
536/177/V/2017 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Koniecpolu, ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej
537/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Jabłońskiemu – starszemu specjaliście w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
538/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi - dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
539/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu - zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
540/177/V/2017 zawarcia Umowy z Gminą Łazy
541/177/V/2017 zawarcia Umów z Gminami: Wilkowice, Istebna, Boronów, Konopiska i Rudnik
542/177/V/2017 zawarcia Porozumień z Gminami: Wilkowice, Istebna, Boronów, Konopiska i Rudnik
543/177/V/2017 zawarcia umowy z „Mikumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo - Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej – byłej DK 69 (ul. Wesoła) z drogą gminną (ul. Podmiejska) w miejscowości Żywiec spowodowanej inwestycją niedrogową
544/177/V/2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Szczekociny
545/177/V/2017 wydania opinii
546/177/V/2017 wydania opinii
547/177/V/2017 wydania opinii
548/177/V/2017 wydania opinii
549/177/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z PBC Spółka z o.o. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Myśliwska) z ul. Górską w Szczyrku spowodowanej inwestycją niedrogową
550/177/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kłomnice
551/177/V/2017 w sprawie: powołania składu Komisji oceny merytorycznej operacji oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji oceny merytorycznej operacji do realizacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2016-2017.
552/177/V/2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
553/177/V/2017 w sprawie Przyjęcia „Książki Procedur” KP-611-445-ARiMR/1/z – Zmiana i wypowiedzenie/ rozwiązanie umowy w ramach działań objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz „Książki Procedur” KP-611-448-ARiMR/1/z – Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność w ramach działań objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
554/177/V/2017 zaakceptowania propozycji komisji Nagrody Teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim dotyczących nominowanych i laureatów nagrody za rok 2016
555/177/V/2017 ustalenia liczby, wysokości i czasu trwania stypendiów w dziedzinie kultury w 2017 roku
556/177/V/2017 ustalenia liczby oraz wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2016
557/177/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi.
558/177/V/2017 zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020”.
559/177/V/2017 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o wnioskiem o sfinansowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów pozostawionych na terenie porzuconej instalacji eksploatowanej przez spółkę Eko Szop, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Mjr K. Woźniaka 52
560/177/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Dzierwie – Sekretarzowi Województwa Śląskiego
561/177/V/2017 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa
562/177/V/2017 przyjęcia zasad wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla dyrektorów samorządowych wojewódzkich osób prawnych
563/177/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
564/177/V/2017 zmian budżetu i budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie