Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 181 z dnia 28 marca 2017
Nr uchwałyW sprawie
598/181/V/2017 w sprawie zatwierdzenia Listy Projektów Pozakonkursowych Nr 1/2017 wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)
599/181/V/2017 w sprawie zmiany wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia), zatwierdzonego uchwałą nr 68/167/V/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
600/181/V/2017 w sprawie wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
601/181/V/2017 w sprawie zmiany Pakietu aplikacyjnego dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
602/181/V/2017 w sprawie: zwiększenia dotacji na 2017 rok dla Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego oraz wyrażenia zgody na zwiększenie udziału procentowego dotacji w kosztach całkowitych zadania.
603/181/V/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do współpracy z Duńską Ligą Obrony Cywilnej przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Projekt Ostborn”
604/181/V/2017 w sprawie: przyznania dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz zawarcia umowy dotacyjnej z wyżej wymienionym podmiotem
605/181/V/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe), edycja 2017 oraz udzielenia pełnomocnictw Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z przygotowaniem, złożeniem, realizacją i rozliczeniem projektu partnerstwa strategicznego pod tytułem roboczym „Publiczno-prywatny sojusz na rzecz gwarancji jakości kształcenia w miejscu pracy” (Public – Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning – WBL - GUARANTEE
606/181/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego
607/181/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego
608/181/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, poprzez zatwierdzenie: Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16, w tym dla podregionów: bielskiego, bytomskiego, częstochowskiego, gliwickiego, katowickiego, rybnickiego, sosnowieckiego i tyskiego.
609/181/V/2017 w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w podregionie bytomskim oraz zmiany Listy ocenionych projektów dla podregionu bytomskiego w konkursie nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 dla Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
610/181/V/2017 w sprawie zmiany Pakietu aplikacyjnego dla konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.
611/181/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, poprzez zatwierdzenie: Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, w tym dla subregionów: północnego, południowego, centralnego i zachodniego.
612/181/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia
613/181/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 dla Działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16
614/181/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs
615/181/V/2017 w sprawie Wybrania do dofinansowania i przyznania dofinansowania dla projektu pozakonkursowego pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES oraz zatwierdzenia Zasad realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”
616/181/V/2017 w sprawie: zmiany Uchwały nr 471/176/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci oraz powołania Komisji Konkursowej w celu oceny i wyboru wniosków o przyznanie ww. dotacji.
617/181/V/2017 w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
618/181/V/2017 zmiany składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
619/181/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
620/181/V/2017 przyjęcia Sprawozdania końcowego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013
621/181/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Botiuk - radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
622/181/V/2017 zatwierdzenia List ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na II typ projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach przedmiotowego konkursu
623/181/V/2017 przyjęcia stanowiska wobec propozycji zmian do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, wyrażonej w stanowisku Rządu RP z dnia 13 stycznia 2017 r.
624/181/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1787/134/V/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku dotyczącej zatwierdzenia Listy ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na przedmiotowy konkurs.
625/181/V/2017 aktualizacji Zasad zarządzania LSI 2014 w ramach RPO WSL 2014-2020
626/181/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17.
627/181/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 dla działania 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
628/181/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
629/181/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
630/181/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-081/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
631/181/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowego projektu w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-081/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
632/181/V/2017 zmiany Uchwały nr 2376/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2016 roku w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 z późn. zm.
633/181/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
634/181/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
635/181/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 dla Działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej ZIT, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
636/181/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 dla 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej ZIT, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
637/181/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Dawidowi Paskowi – dyrektorowi Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
638/181/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji Programu rzeczowo – finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach” – realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego oraz zawarcie Aneksu nr 1 do umowy dotacji
639/181/V/2017 powołania komisji konkursowej konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: - profilaktyki otyłości i nadwagi, - profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, - profilaktyki onkologicznej, - profilaktyki chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym”
640/181/V/2017 powołania komisji konkursowej konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017- 2021”
641/181/V/2017 powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty, złożone na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.
642/181/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu poprzez utworzenie Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
643/181/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka VILLA BARBARA Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
644/181/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2017 r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości: 1 967 390 zł na dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31.12.2016 r.
645/181/V/2017 wystąpienia z wnioskami o nagrody, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
646/181/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Banasiakowi – dyrektorowi Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
647/181/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju umowy najmu pomieszczenia na czas oznaczony 3 lat
648/181/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu na czas oznaczony do 5 lutego 2020 roku
649/181/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzielonej pod drogę wojewódzką nr 941 w miejscowości Wisła.
650/181/V/2017 przyjęcia od Gminy i Miasta Koziegłowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w gminie Koziegłowy.
651/181/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
652/181/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
653/181/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
654/181/V/2017 powołania Pana Leszka Jodlińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
655/181/V/2017 aktualizacji składu komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku
656/181/V/2017 wyrażenia zgody na powołanie Pana Bartłomieja Szewczyka na stanowisko dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz uzgodnienia treści umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji oraz programu jej działania, zawieranej z kandydatem na dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
657/181/V/2017 przystąpienia do organizacji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017
658/181/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
659/181/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
660/181/V/2017 podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2017 r.
661/181/V/2017 powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie