Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 182 z dnia 30 marca 2017
Nr uchwałyW sprawie
662/182/V/2017 Przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego:

1. Sprawozdań z konsultacji i opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw przeprowadzonych na podstawie: 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

2. Informacji z konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

3. Projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem, po przeprowadzonych konsultacjach i opiniowaniu.

663/182/V/2017 zmiany Uchwały nr 2376/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2016 roku w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16 z późn. zm.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie