Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 184 z dnia 4 kwietnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
665/184/V/2017 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2017 roku
666/184/V/2017 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2017 roku
667/184/V/2017 przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2017 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
668/184/V/2017 wydania na wniosek postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 368/RR/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 13/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zobowiązującą Beneficjenta – AM&HW Sp. z o.o. do zwrotu dofinansowania w kwocie 199 974,90 zł wraz z odsetkami
669/184/V/2017 wydania na wniosek postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 369/RR/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 14/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zobowiązującą Beneficjenta – AM&HW Sp. z o.o. do zwrotu dofinansowania w kwocie 195 600,00 zł wraz z odsetkami
670/184/V/2017 wyznaczenia przedstawicieli Województwa Śląskiego do pełnienia, z prawem głosu, funkcji Członka i Zastępcy Członka w Komitecie Monitorującym Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
671/184/V/2017 przyjęcia aktualizacji Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
672/184/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
673/184/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
674/184/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2149/149/V/2016 z dn. 25.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16.
675/184/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Gminę Żarnowiec, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w gminie Żarnowiec” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 17 kwietnia 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.05.03.00-00-051/11-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
676/184/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”
677/184/V/2017 przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej oraz Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej
678/184/V/2017 powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku
679/184/V/2017 wyrażenia zgody na wykonanie prac wymiennych na terenie powiatu zawierciańskiego
680/184/V/2017 odwołania darowizny nieruchomości położonych w Lublińcu pomiędzy ulicami Żwirki i Wigury oraz Majdanek
681/184/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy części nieruchomości w postaci zespołu pomieszczeń, na czas oznaczony 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
682/184/V/2017 przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia użytkowego o pow. 30,92 m2, znajdującego się w budynku oficyny przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu, na czas oznaczony 3 lat
683/184/V/2017 wydania opinii
684/184/V/2017 wydania opinii
685/184/V/2017 planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2016.04. ZDW i GIP
686/184/V/2017 zawarcia Aneksów do Umów z Gminami: Świnna, Jeleśnia, Gilowice, Pszczyna, Czerwionka - Leszczyny
687/184/V/2017 zawarcia Aneksów do Porozumień z Gminami: Świnna, Jeleśnia, Gilowice, Pszczyna, Czerwionka - Leszczyny
688/184/V/2017 zawarcia Porozumienia z Gminą Istebna
689/184/V/2017 zawarcia Umów z Gminami: Poczesna, Konopiska, Rudnik, Ogrodzieniec i Kalety
690/184/V/2017 zawarcia Porozumień z Gminami: Poczesna, Konopiska, Rudnik, Ogrodzieniec i Kalety
691/184/V/2017 zawarcia ze Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A. oraz Gminą Szczyrk umowy dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 z drogą gminną (ul. Malinowa) w miejscowości Szczyrk spowodowanej inwestycją niedrogową
692/184/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z dziewięcioma wnioskami o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
693/184/V/2017 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy z Gminą Łękawica
694/184/V/2017 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia z Gminą Łękawica
695/184/V/2017 wydania opinii
696/184/V/2017 wydania opinii
697/184/V/2017 wydania opinii
698/184/V/2017 wydania opinii
699/184/V/2017 zawarcia Aneksów nr 1 do Umów z Miastem Pszczyna i Powiatem Pszczyńskim
700/184/V/2017 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim i Miastem Pszczyna
701/184/V/2017 wydania opinii
702/184/V/2017 wydania opinii
703/184/V/2017 przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. aneksu nr 1 do umowy współpracy Województwa Śląskiego oraz Kolei Śląskich Sp. z. o.o. w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. projektu pn. Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ustanowienia Kolei Śląskich Sp. z o.o. podmiotem zarządzającym tym projektem.
704/184/V/2017 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia z Gminą Przyrów
705/184/V/2017 zawarcia umowy z Miastem Wodzisław Śląski
706/184/V/2017 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski
707/184/V/2017 zawarcia umowy z Miastem Racibórz
708/184/V/2017 zawarcia Aneksu nr 11 do Porozumienia z Miastem Racibórz
709/184/V/2017 w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020; powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach drugiego otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację w roku 2017 zadań promujących Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.
710/184/V/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2017, ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2017.
711/184/V/2017 w sprawie przyjęcia Książek procedur do obsługi działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa (KP-611-441-ARiMR/1/z; KP-611-392-ARiMR/1/z).
712/184/V/2017 w sprawie Przyjęcia „Książki Procedur” KP-611-443-ARiMR/1/z – Obsługa wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie Wsparcie przygotowawcze oraz Koszty bieżące i aktywizacja.
713/184/V/2017 wyrażenia zgody na dokonanie przelewu (cesji) wierzytelności na Bank Gospodarstwa Krajowego, które będą przysługiwać Pojazdom Szynowym PESA Bydgoszcz S.A. ze strony Województwa Śląskiego z tytułu realizacji umowy nr 2663/KT/2016 (KS/ZP/25/2016) z dnia 18.10.2016 r.
714/184/V/2017 podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
716/184/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Ochrona i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach”
717/184/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu”
718/184/V/2017 zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego”
719/184/V/2017 przyjęcia i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdania z działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego prowadzonej w 2016 r. oraz rocznego planu merytoryczno - finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na 2017 r.
720/184/V/2017 przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i pozostałymi Członkami Zarządu Województwa Śląskiego.
721/184/V/2017 udzielenia pełnomocnictw radcy prawnemu Panu Tomaszowi Kuflowi oraz radcy prawnemu Panu Piotrowi Urbańskiemu do reprezentowania Województwa Śląskiego w postępowaniu mediacyjnym
722/184/V/2017 przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
723/184/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu, realizowane w terminie od 29.05.2017 roku do 15.12.2017 roku.
724/184/V/2017 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu, realizowane w terminie od 29.05.2017 roku do 15.12.2017 roku.
725/184/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczarowi - radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Pani Elżbiecie Cius - radcy prawnemu w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
726/184/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
727/184/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
728/184/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
729/184/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Walczykowi – pracownikowi w Wydziale Księgowości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
730/184/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Kojdzie – pracownikowi w Wydziale Księgowości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie