Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
826/189/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17 dla Poddziałania 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
827/189/V/2017 przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów nr: RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17; RPSL.05.01.02-IZ.01-24-162/17; RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17; RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17.
828/189/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
829/189/V/2017 zmian w pakietach aplikacyjnych naborów RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16, RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16, RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16, RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16, RPSL.12.02.02-IZ.01-24-118/16, RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16, RPSL.06.02.00-IZ.01-24-123/16, RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16, RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17, RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17, RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17, RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
830/189/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
831/189/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowego projektu w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
832/189/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
833/189/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2150/149/V/2016 z dn. 25.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16 oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1766/134/V/2016 z dn. 30.08.2016 r, w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16, RPSL.04.05.02-IZ.01-24-088/16, RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16, RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16, RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16, RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16, RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16, RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
834/189/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.
835/189/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
836/189/V/2017 zmiany uchwały nr 428/175/V/2017 z dnia 01.03.2017r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz typ projektu, nr 6 Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia
837/189/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „OWES subregionu południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
838/189/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16
839/189/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs
840/189/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: -profilaktyki otyłości i nadwagi, -profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, -profilaktyki onkologicznej, -profilaktyki chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym” zgodnie z oceną komisji konkursowej oraz zawarcia umów z wnioskodawcami
841/189/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka: Dom Wczasowy „Globus” Sylwia Nosek, ul. Turystyczna 6, 43-453 Ustroń, do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
842/189/V/2017 zawarcia umowy z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie”.
843/189/V/2017 zawarcia umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie
844/189/V/2017 zawarcia umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Śląskiego zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie
845/189/V/2017 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku
846/189/V/2017 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce – Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
847/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
848/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
849/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce – Zdroju
850/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
851/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej
852/189/V/2017 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
853/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Romańskiemu– Dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
854/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Krzyżak– Zastępcy Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
855/189/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od dnia 28.04.2017r. do dnia 30.06.2017r.
856/189/V/2017 zawarcia Aneksu nr 15 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” II etap: Zadaszenie widowni .
857/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gabryś – dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
858/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gabryś – dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
859/189/V/2017 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie ” oraz zawarcia umowy dotacji
860/189/V/2017 wydania opinii
861/189/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Krzepice
862/189/V/2017 w sprawie przyjęcia Książek procedur (KP-611-390-ARiMR/1/z, KP-611-364-ARiMR/1/z) oraz aktualizację Książek procedur (KP-611-357-ARiMR/2/z, KP-611-358-ARiMR/2/z oraz KP-611-363-ARiMR/3/z) do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
863/189/V/2017 w sprawie Przyjęcia zatwierdzonych „Książek Procedur” w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
864/189/V/2017 w sprawie 1. Przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Lokalną Grupą Działania w sektorze rybołówstwa, związanej z realizacją operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 2. Przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Beneficjentem wybranym do realizacji operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w tym związanych z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym.
865/189/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Banasiakowi – dyrektorowi Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
866/189/V/2017 przyjęcia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
867/189/V/2017 uchylenia uchwały nr 2506/414/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
868/189/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
869/189/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
870/189/V/2017 określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Stadion Śląski Sp. z o.o. w Katowicach

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie