Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 190 z dnia 5 maja 2017
Nr uchwałyW sprawie
871/190/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017- 2021” zgodnie z oceną komisji konkursowej oraz zawarcia umów z wnioskodawcami
872/190/V/2017 wyrażenia zgody Panu Januszowi Kapusteckiemu – p.o. dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
873/190/V/2017 zmiany planu finansowego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym” oraz ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie.
874/190/V/2017 zawarcia z Miastem Chorzów umowy dotyczącej przekazania Województwu Śląskiemu w 2017 roku dotacji celowej z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie na zakup bieżącej literatury pedagogiczno – psychologicznej
875/190/V/2017 wytypowania członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Morawsko-Śląskim
876/190/V/2017 wytypowania członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Adżarską Republiką Autonomiczną
877/190/V/2017 wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo Śląskie oświadczenia jako Partnera Projektu oraz zawarcie porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pn.: „i – AIR REGION”.
878/190/V/2017 Zmiany uchwały nr 470/176/V/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni.
879/190/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Łobodzie – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
880/190/V/2017 odwołania darowizny udziału 146/1000 w nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 68, oznaczonej jako działka nr 2997/2
881/190/V/2017 wydania opinii
882/190/V/2017 wydania opinii
883/190/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu - dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
884/190/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu - dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
885/190/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskami o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
886/190/V/2017 wydania opinii
887/190/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpeta – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
888/190/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Gmin Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim.
889/190/V/2017 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa
890/190/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.
891/190/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
892/190/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
893/190/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
894/190/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
895/190/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Janta – wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie