Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 194 z dnia 23 maja 2017
Nr uchwałyW sprawie
982/194/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 424/175/V/2017 z dnia 01.03.2017 r. poprzez zmianę Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL 2014-2020.
983/194/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
984/194/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.
985/194/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
986/194/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) Poddziałania 7.4.1 Outplacement - ZIT Subregionu Centralnego, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16
987/194/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.1 Outplacement - ZIT Subregionu Centralnego
988/194/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 dla Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregionu Centralnego, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16
989/194/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregionu Centralnego
990/194/V/2017 przyjęcia projektu Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa
991/194/V/2017 przyjęcia aneksu nr 2 i załącznika 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego
992/194/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 491/FR/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. odmawiającą udzielenia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (następcy prawnemu Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu) ulgi w postaci umorzenia odsetek określonych w decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 1614/FR/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
993/194/V/2017 przyjęcia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok
994/194/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie
995/194/V/2017 zmiany przedstawicieli Województwa Śląskiego w Zarządzie Śląskiej Organizacji Turystycznej
996/194/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w terminie od 10.07.2017r. do 15.12.2017r.
997/194/V/2017 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 10.07.2017r. do 15.12.2017r.
998/194/V/2017 przyznania kwoty: 50 000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu ofert, dotyczącego powierzenia realizacji zadania pn.: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”
999/194/V/2017 współorganizacji konferencji naukowej organizowanej przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach pod nazwą: „Gliwickie Spotkania Naukowe 2017” (Gliwice Scientific Meetings 2017)
1000/194/V/2017 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
1001/194/V/2017 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
1002/194/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku o wpis ośrodka pn.: ZIAD Bielsko-Biała S.A. – Hotel „Dębowiec”, aleja Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1003/194/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wilk – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
1004/194/V/2017 zawarcia z Miastem Racibórz umowy dotyczącej przekazania Województwu Śląskiemu w 2017 roku dotacji celowej z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filii w Raciborzu wchodzącej w skład Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku, na zakup nowości wydawniczych, książek pedagogiczno – psychologicznych, zbiorów audiowizualnych
1005/194/V/2017 ogłoszenia w roku 2017 naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”
1006/194/V/2017 przyjęcia na rok 2017 wzoru umowy zlecenia zawieranej z ekspertami z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej
1007/194/V/2017 zawarcia z Polskim Związkiem Pływackim umowy o współpracy w realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
1008/194/V/2017 zawarcia z Polskim Związkiem Pływackim porozumienia o współpracy w sprawie zabezpieczenia procesu edukacji oraz programu szkolenia sportowego dla młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
1009/194/V/2017 zawarcia z Wojewodą Śląskim Umowy NR 332/2017/NPRC o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
1010/194/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń na czas oznaczony 3 lat.
1011/194/V/2017 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej, na czas oznaczony do 3 lat.
1012/194/V/2017 zawarcia aneksu nr 3 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w miejscowości Rzuchów
1013/194/V/2017 zawarcia aneksu nr 3 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 911 w miejscowości Świerklaniec
1014/194/V/2017 zawarcia aneksu nr 3 do umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 Spółka Akcyjna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowości Gierałtowice
1015/194/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Falgier – zastępcy dyrektora ds. administracji i zamówień publicznych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1016/194/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022”
1017/194/V/2017 przyjęcia i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdania z działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska prowadzonej w 2016 r. oraz rocznego planu pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na 2017 r.
1018/194/V/2017 ustanowienia użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska górnicze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek I” z siedzibą w Katowicach, niezbędne do utrzymania systemu ich odwadniania i odmetanowania likwidowanej części zakładu górniczego, w granicach miast Katowice oraz Mysłowice wraz z ustaleniem wynagrodzenia za to użytkowanie.
1019/194/V/2017 wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na zawarcie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
1020/194/V/2017 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego.
1021/194/V/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu, realizowane w okresie od 29.05.2017 r. do 15.12.2017 r.
1022/194/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1023/194/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
1024/194/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
1025/194/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017rok
1026/194/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1027/194/V/2017 zawarcie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach umowy w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną
1028/194/V/2017 powołania Pana Marka Bącławka na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie