Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 195 z dnia 30 maja 2017
Nr uchwałyW sprawie
1029/195/V/2017 zmiany uchwały nr 836/189/V/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz typ projektu, nr 6 Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia
1030/195/V/2017 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 126/169/V/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020.
1031/195/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 3: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy.
1032/195/V/2017 w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17
1033/195/V/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na udział Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w projekcie pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowanym przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (Lider projektu) w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ROPS do zawarcia porozumienia o współpracy w ramach ww. projektu oraz wykonywania czynności związanych z realizacją zadań w ramach przedmiotowego porozumienia
1034/195/V/2017 rozwiązania, na wniosek Beneficjenta, zawartej w dniu 16 czerwca 2016 roku, aneksowanej w dniu 23 marca 2017 roku, umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.08.01.03-24-028D/15 pt. „Żłobek ZygZak – szansą dla 30 Mam z woj. śląskiego pracujących i wychowujących dziecko do lat 3”, w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 dla Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020.
1035/195/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 611/181/V/2017 z dnia 28.03.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla subregionu centralnego dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia RPO WSL 2014-2020.
1036/195/V/2017 zawarcia Aneksu nr 4 oraz przyjęcia tekstu jednolitego Porozumienia nr 13/RR/2015 zawartego dnia 17 marca 2015 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
1037/195/V/2017 przyjęcia aktualizacji Regulaminu udziału eksperta w procedurze odwoławczej w IZ RPO WSL
1038/195/V/2017 zatwierdzenia Zaleceń IZ/IC RPO WSL w zakresie procesu certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1039/195/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3631/FR/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zobowiązującą do zwrotu części dofinansowania w kwocie 370 213,72 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych z płatności ze środków europejskich, przez Beneficjenta, Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, realizującego projekt pn. „Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy” w oparciu o umowę z dnia 23 sierpnia 2011 r. o nr UDA-RPSL.06.02.01-00-099/10-00 wraz z aneksem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1040/195/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 3002/FR/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zobowiązującą Beneficjenta – Miasto Rybnik do zwrotu części dofinansowania w kwocie 60 439,37 zł wraz z odsetkami
1041/195/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 dla Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1042/195/V/2017 przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17
1043/195/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1044/195/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1045/195/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego dla konkursu w ramach Podziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Zachodni (nabór nr: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17).
1046/195/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1047/195/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 dla Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1048/195/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1049/195/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-088/16 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1050/195/V/2017 powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
1051/195/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
1052/195/V/2017 ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
1053/195/V/2017 zawarcia z Miastem Katowice Aneksu nr 5 do umowy o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
1054/195/V/2017 zawarcia umowy cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej a Zakładem Remontowo-Budowlanym „BUDOLEX” Stanisław Oleksy z siedzibą w Ujanowicach, w zakresie robót budowlanych dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”, na rzecz Województwa Śląskiego
1055/195/V/2017 zawarcia umowy cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej a Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z Raciborza na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”, na rzecz Województwa Śląskiego
1056/195/V/2017 zawarcia umowy cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej a Pracownią Projektową PROJEKT Ewa Majewska z siedzibą w Opolu, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”, na rzecz Województwa Śląskiego
1057/195/V/2017 uchylenia uchwały nr 859/189/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie ” oraz zawarcia umowy dotacji
1058/195/V/2017 zatwierdzenia częściowego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie ” oraz zawarcia umowy dotacji
1059/195/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 115/ZD/2017 z dnia 30.01.2017 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
1060/195/V/2017 zmiany uchwały nr 436/175/V/2017 z dnia 01.03.2017 roku w sprawie zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 549/ZD/2017 z dnia 07.03.2017 roku.
1061/195/V/2017 powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty, złożone na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym”.
1062/195/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1063/195/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1064/195/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1065/195/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1066/195/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Wieloch – Wójtowi Gminy Lipie
1067/195/V/2017 przekazania nieruchomości położonych w Rybniku przy ulicy Długiej oraz ulicy Energetyków na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
1068/195/V/2017 przekazania do zarządzania Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 18.
1069/195/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
1070/195/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na 2016 rok na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków niewykorzystanych w 2015 roku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1071/195/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1072/195/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1073/195/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1074/195/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1075/195/V/2017 wydania opinii
1076/195/V/2017 wydania opinii
1077/195/V/2017 wydania opinii
1078/195/V/2017 wydania opinii
1079/195/V/2017 wydania opinii
1080/195/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1081/195/V/2017 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1082/195/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1083/195/V/2017 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1084/195/V/2017 w sprawie: przyznania dotacji dla zadania zgłoszonego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2017 w wysokości 187 948,00 zł.
1085/195/V/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
1086/195/V/2017 w sprawie przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie”.
1087/195/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Motłochowi – dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1088/195/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Rachwał – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1089/195/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Góra – kierownikowi referatu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1090/195/V/2017 w sprawie 1. Przyjęcia zatwierdzonych „Książek Procedur” w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. 2. Przyjęcia dokumentu pt.: „Realizacja obowiązku informowania Komisję Europejską i instytucję zarządzającą przez: 1. instytucję wdrażającą SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, 2. instytucje pośredniczące:  PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,  PO „Rybactwo i Morze”, o stwierdzonych nieprawidłowościach przy realizacji ww. Programów
1091/195/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Wykonanie prac remontowych w budynku Teatru” realizowanego przez Miasto Będzin w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz zawarcie umowy dotyczącej udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej Miastu Będzin na realizację ww. zadania
1092/195/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2017 r.
1093/195/V/2017 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 175/2017/28/EE/cz/D na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie i druk III części zeszytu edukacyjnego dla dzieci”, realizowanego przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie.
1094/195/V/2017 uchylenia Uchwały nr 1013/118/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. oraz Uchwały nr 1391/351/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 lipca 2014 r.
1095/195/V/2017 uchylenia Uchwały nr 1791/67/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. oraz Uchwały nr 1792/67/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
1096/195/V/2017 uchylenia uchwały nr 2007/376/IV/2014 r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 października 2014 r. oraz uchwały nr 2008/376/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 października 2014 r.
1097/195/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1098/195/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Kubiak – kierownikowi referatu projektów własnych w Wydziale Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1099/195/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
1100/195/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1101/195/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
1102/195/V/2017 powołania Pana Adama Pastucha na stanowisko dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
1103/195/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Dąbrowie – Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie