Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 197 z dnia 6 czerwca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1106/197/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16.
1107/197/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1108/197/V/2017 aktualizacji Listy kandydatów na członków Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
1109/197/V/2017 zmiany składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
1110/197/V/2017 wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego” nr UDA-RPSL.01.01.01-00-009/09-00 z dnia 7 maja 2010 z późniejszymi zmianami realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
1111/197/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Gminę Kamienica Polska, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 20 października 2009 r. o numerze: UDA-RPSL.09.03.00-00-049/09-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1112/197/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pana Tadeusza Urbana - Prezesa Zarządu Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
1113/197/V/2017 uchylenia Uchwały nr 162/6/V/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Uchwały nr 929/41/V/2015 r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. oraz Uchwały nr 163/6/V/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
1114/197/V/2017 uchylenie Uchwały nr 997/341/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz Uchwały nr 1849/69/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach Pana Wojciecha Dingesa.
1115/197/V/2017 przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach Panu Wojciechowi Dingesowi za rok 2016.
1116/197/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
1117/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1118/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
1119/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
1120/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
1121/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1122/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
1123/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
1124/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Centrum Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej
1125/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
1127/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
1128/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1129/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
1130/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1131/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i pokrycia ujemnego wyniku finansowego
1132/197/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim i pokrycia ujemnego wyniku finansowego
1133/197/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie do 10% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7.
1134/197/V/2017 odwołania i udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha - Zastępcy Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1135/197/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1136/197/V/2017 odwołania i udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figasowi - Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Geodecie Województwa
1137/197/V/2017 odwołania i udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzi - Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1138/197/V/2017 odwołania i udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Tabor - Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1139/197/V/2017 odwołania i udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus - Zastępcy Dyrektora do spraw Inwestycji Kluczowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1140/197/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1141/197/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1142/197/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Konopiska
1143/197/V/2017 wydania opinii
1144/197/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskami o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1145/197/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Częstochowa
1146/197/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023”
1147/197/V/2017 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1148/197/V/2017 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1149/197/V/2017 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1150/197/V/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.
1151/197/V/2017 ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.
1152/197/V/2017 przystąpienia wraz z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. do zawarcia porozumienia z Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz S.A.
1153/197/V/2017 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej
1154/197/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym Województwa Śląskiego za 2016 rok
1155/197/V/2017 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
1156/197/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1157/197/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
1158/197/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1159/197/V/2017 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych Województwa Śląskiego
1160/197/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1161/197/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
1162/197/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na rzecz Miasta Tychy, określenia trybu zbycia udziałów oraz uchylenia Uchwały 203/90/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.02.2016 r.
1163/197/V/2017 wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego.
1164/197/V/2017 zatwierdzenia rozliczenia środków PFRON wykorzystanych w 2016 r. na tworzenie i bieżącą działalność zakładów aktywności zawodowej.
1165/197/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1166/197/V/2017 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
1167/197/V/2017 darowizny składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie