Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 198 z dnia 13 czerwca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1168/198/V/2017 odwołania p.o. dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.
1169/198/V/2017 powołania p.o. dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.
1171/198/V/2017 w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
1172/198/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 dla Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs, Osi Priorytetowej XI - Wzmocnienie potencjału Edukacyjnego poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16
1173/198/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 Osi Priorytetowej XI - Wzmocnienie potencjału Edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs
1174/198/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16 dla Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16.
1175/198/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16 dla Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1176/198/V/2017 przyjęcia treści Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 12/RR/2015 zawartego dnia 17 marca 2015 r. ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
1177/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Sadek – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1178/198/V/2017 wydania Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu projektu własnego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” realizowanego przez Województwo Śląskie wraz z partnerami w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB obejmującego 3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Oś priorytetowa 1 Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1179/198/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1180/198/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16 dla Działania 4.5. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałania 4.5.2. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia - RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1181/198/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 dla Działania 4.5. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałania 4.5.2. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia - RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1182/198/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-097/16 dla Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1183/198/V/2017 przyjęcia wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości), stanowiących element zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 2434/156/V/ 2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
1184/198/V/2017 przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci w Zabrzu
1185/198/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
1186/198/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
1187/198/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
1188/198/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
1189/198/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
1190/198/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ
1191/198/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i pokrycia ujemnego wyniku finansowego
1192/198/V/2017 uchylenia Uchwały nr 1706/65/V/2015 r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o., Uchwały nr 33/88/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. oraz Uchwały nr 1707/65/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
1193/198/V/2017 uchylenia Uchwały nr 2173/382/IV/2014 r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o. oraz Uchwały nr 2174/382/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.
1194/198/V/2017 zawarcia Aneksu nr 17 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie.
1195/198/V/2017 zawarcia z Wojewodą Śląskim aneksu nr 2 do umowy nr 805.9.23.2015 z dnia 9 maja 2016 roku o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”
1196/198/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na rok 2017 i zawarcia aneksu do umowy dotacji dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
1197/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figasowi dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Geodecie Województwa
1198/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzi – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1199/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figasowi dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Geodecie Województwa
1200/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzi – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1201/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figasowi dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Geodecie Województwa
1202/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzi – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1203/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Martynie Ozdobie – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1204/198/V/2017 udzielenia trzech pełnomocnictw Panu Tomaszowi Kuflowi – Radcy Prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1205/198/V/2017 udzielenia trzech pełnomocnictw Panu Piotrowi Urbańskiemu - Radcy Prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1206/198/V/2017 odstąpienia od zawarcia z Panią Justyną Klocek umowy ustanowienia odrębnej własności oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Piekarskiej 47 w Bytomiu oraz ogłoszenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości wadium i ceny wywoławczej lokalu w przetargu oraz powołania komisji przetargowej.
1207/198/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary
1208/198/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1209/198/V/2017 wydania opinii
1210/198/V/2017 wydania opinii
1211/198/V/2017 wydania opinii
1212/198/V/2017 wydania opinii
1213/198/V/2017 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1214/198/V/2017 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1215/198/V/2017 uzgodnienia zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowanej drogi ul. Inwestycyjnej w Dąbrowie Górniczej.
1216/198/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2016-2020”
1217/198/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kopiec – dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
1218/198/V/2017 zawarcia z Miastem Chorzów umowy w sprawie udzielenia w 2017 r. samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 160.000 zł
1219/198/V/2017 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
1220/198/V/2017 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn. „Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach Dziedzicach”
1221/198/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1222/198/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
1223/198/V/2017 powołania Pana Tomasza Szabelskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie