Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1224/199/V/2017 w sprawie wydania decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 25 kwietnia 2017 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „OWES subregionu południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1225/199/V/2017 w sprawie wydania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka w ramach toczącego się postępowania administracyjnego o zwrot nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (adres: ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0440/15-00 z dnia 16 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Menadżer życia edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1226/199/V/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku
1227/199/V/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku
1228/199/V/2017 w sprawie: przyjęcia dokumentu „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2017”
1229/199/V/2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dokonanie zmiany wpisu w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, dokonanego na podstawie braku zwrotu środków w terminie wynikającym z decyzji nr FS/1793/2016, w postaci wykreślenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej z tego rejestru
1230/199/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 505/177/V/2017 z dnia 15.03.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego RPO WSL 2014-2020.
1231/199/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego
1232/199/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 508/177/V/2017 z dnia 15.03.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020.
1233/199/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego
1234/199/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16 dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16.
1235/199/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16 dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1236/199/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 dla Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16.
1237/199/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 dla Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1238/199/V/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia trzeciego naboru w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.
1239/199/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/1006/2017 z dnia 28 marca 2017r. w przedmiocie zwrotu części dofinansowania w związku z wystąpieniem nieprawidłowości przy realizacji przez Beneficjenta - Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Bielsku-Białej projektu pn. „OWES subregionu południowego” w oparciu o umowę z dnia 22 grudnia 2015 r. o nr: UDA-RPSL.09.03.01-24-0137/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
1240/199/V/2017 przyjęcia aktualizacji wzoru dokumentów niezbędnych do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu o dofinansowanie realizacji projektów ze środków RPO WSL 2014-2020 - Pakiet aplikacyjny w ramach konkursu nr RPSL.00.00.00-XX.00-00-000/00
1241/199/V/2017 zmiany uchwały nr 800/187/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1242/199/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 619/181/V/2017 z dnia 28.03.2017r. dotyczącej przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
1243/199/V/2017 przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wersja 3.
1244/199/V/2017 udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Dzierwie – Sekretarzowi Województwa Śląskiego
1245/199/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr 2/2017 z dnia 28 lutego 2017r. zobowiązującą do zwrotu całości dofinansowania w kwocie 45 202,24 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych z płatności środków europejskich w ramach RPO WSL 2007-2013 przez Beneficjenta – Andrzej Grochowski, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Poligraficzne KLAPS Andrzej Grochowski, realizującego projekt pn. „Podwyższenie jakości świadczonych usług poprzez firmę Andrzej Grochowski Usługi Poligraficzne KLAPS poprzez zakup lasera tnąco-grawerującego” w oparciu o umowę nr UDA-RPSL.01.02.01-00-507/08-00 z dnia 07 sierpnia 2009r. wraz z późniejszymi aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1246/199/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 750/FR/2017 z dnia 7 marca 2017 r., zobowiązującą do zwrotu części dofinansowania w kwocie 114 404,68 zł wraz z odsetkami
1247/199/V/2017 rozwiązania umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0231/15-00 zawartej 11 lipca 2016 r. z późn. zm. o dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie obszaru funkcjonowania Śląskiej Karty Usług Publicznych o obszar działalności Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach”, której beneficjentem jest Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1639/131/V/2016 z 09 sierpnia 2016 r. z późn. zmianami w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1248/199/V/2017 rozwiązania umowy nr UDA-RPSL.12.01.01-24-02D3/15-00 zawartej 23 listopada 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”, której beneficjentem jest Gmina Siewierz oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1000/117/V/2016 z 30 maja 2016 r. z późn. zm. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT - Subregion Centralny , Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1249/199/V/2017 wydania decyzji o odmowie stwierdzenia nadpłaty, w związku z realizacją przez Miasto Gliwice projektu pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 września 2010 r. nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
1250/199/V/2017 przyjęcia procedury wnoszenia spraw na posiedzenia Zarządu Województwa Śląskiego
1251/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Krystynie Jurewicz – głównemu specjaliście w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1252/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej w dniu 26 czerwca 2017 roku.
1253/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
1254/199/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pani Grażyny Osińskiej - Prezesa Zarządu Spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
1255/199/V/2017 w sprawie Aktualizacji Książki procedur KP-611-350-ARiMR do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
1256/199/V/2017 w sprawie: Zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na realizację szkoleń w ramach wdrożenia „Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020”.
1257/199/V/2017 zaopiniowania Skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
1258/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Zborowskiej – podinspektorowi w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1259/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Karinie Trojan – inspektorowi w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1260/199/V/2017 wydania opinii
1261/199/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamora – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
1262/199/V/2017 zawarcia z Miastem Tychy porozumienia dotyczącego przekazania Województwu Śląskiemu w 2017 roku dotacji celowej z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Tychach na zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu Miasta Tychy
1263/199/V/2017 zmiany uchwały nr 1743/65/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania na czas obowiązywania Programu komisji konkursowej, do której zadań należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów Województwa Śląskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku” oraz określenia trybu pracy tej komisji
1264/199/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym”.
1265/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
1266/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
1267/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Psychiatrii w Katowicach.
1268/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
1269/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach
1270/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orzeszu
1271/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
1272/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
1273/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
1274/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
1275/199/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. i pokrycia ujemnego wyniku finansowego
1276/199/V/2017 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1277/199/V/2017 powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
1278/199/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia 10.07.2017r. do dnia 15.12.2017r.
1279/199/V/2017 reorganizacji Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego
1280/199/V/2017 zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.
1281/199/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 3572/OS/2013 z dnia 28 października 2013 r, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 3 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu, o ustanowieniu użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska zlikwidowanych zakładów górniczych niezbędne dla utrzymania systemów ich odwadniania w granicach miast: Gliwice, Zabrze, Czerwionka-Leszczyny, Bytom, Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Jaworzno,w związku ze zmianą nazwy zakładu górniczego Użytkownika Górniczego oraz likwidacją Pompowni Głębinowych „Sosnowiec” i „Porąbka-Klimontów”.
1282/199/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1283/199/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie