Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 201 z dnia 27 czerwca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1285/201/V/2017 przyjęcia i przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Bilansu Skonsolidowanego Województwa Śląskiego za 2016 rok.
1286/201/V/2017 ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
1287/201/V/2017 przyjęcia Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1288/201/V/2017 rozwiązania, na wniosek Beneficjenta, zawartej w dniu 16 września 2016 roku, umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0076/15-00 pt. „Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów” w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
1289/201/V/2017 rozwiązania, na wniosek Beneficjenta, zawartej w dniu 16 stycznia 2017 roku umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.09.02.01-24-05B1/16 pt. „Pogodna Jesień Życia w Tychach”, w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 dla Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –ZIT, Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020.
1290/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego
1291/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
1292/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego
1293/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego
1294/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
1295/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
1296/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego
1297/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego
1298/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego
1299/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
1300/201/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17
1301/201/V/2017 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1643/131/V/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia Listy rankingowej projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16 w ramach Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.
1302/201/V/2017 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1291/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku poprzez zmianę Załącznika - Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020.
1303/201/V/2017 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1696/133/V/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 2173/77/V/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. dotyczącej zatwierdzenia Listy Projektów Pozakonkursowych Nr 2/2015 przeznaczonych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty pozakonkursowe.
1304/201/V/2017 przyjęcia projektu Regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020
1305/201/V/2017 przystąpienia do opracowania dokumentu pn. Koncepcja polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na obszarze województwa śląskiego w perspektywie do 2035 roku.
1306/201/V/2017 przyjęcia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok
1307/201/V/2017 zmiany uchwały nr 2241/152/V/2016 w sprawie aktualizacji Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1308/201/V/2017 zmiany Uchwały nr 372/172/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2017 roku w sprawie przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.12.03.00-IZ.01-24-146/17
1309/201/V/2017 przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI.
1310/201/V/2017 przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.05.04.02-IZ.01-24-180/17 dla poddziałania 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI.
1311/201/V/2017 przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-181/17 dla poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.
1312/201/V/2017 przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17 dla poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.
1313/201/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia– RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1314/201/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1835/68/V/2015 z dnia 28.09.2015 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem instrumentów finansowych, Działań i Poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).
1315/201/V/2017 przyjęcia dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości), stanowiących element zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz zmiany następujących uchwał Zarządu Województwa: 1296/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016r., 1532/128/V/2016 z dnia 26 lipca 2016r., 1704/133/V/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r., 1765/134/V/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., 1766/134/V/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., 1939/141/V/2016 z dnia 27 września 2016r., 1983/142/V/2016 z dnia 28 września 2016r., 2142/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2143/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2144/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2149/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2150/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2376/155/V/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., 2433/156/V/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., 2553/158/V/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., 114/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., 354/172/V/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., 626/181/V/2017 z dnia 28 marca 2017 r., 826/189/V/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., 1041/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017 r., 1042/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017r., 1045/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017r.
1316/201/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 18 października 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.02.02.00-00-018/12-00 wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1317/201/V/2017 wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 w Województwie Śląskim.
1318/201/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
1319/201/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1320/201/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.
1321/201/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku
1322/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Katowickiego Centrum Onkologii
1323/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku i pokrycia ujemnego wyniku finansowego
1324/201/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku złożonego przez: Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o. o., ul. Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa o wpis ośrodka pn: Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o. o., ul. Batalionów Chłopskich 117, 42-200 Częstochowa do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1325/201/V/2017 wyrażenia zgody Panu Januszowi Ormanowi, p.o. dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
1326/201/V/2017 pozytywnego zaopiniowania wniosku złożonego przez: F.P.H.U. „AMIR” Maciej Urbańczyk, ul. Sienkiewicza 4, 32-065 Krzeszowice o wpis ośrodka pn: Zajazd i Ośrodek Konferencyjno-Wczasowy „MADOHORA”, ul. Zakopiańska 51, 34-323 Ślemień do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1327/201/V/2017 przyjęcia procedury postępowania w przypadku dokonywania zmian dotyczących struktury organizacyjnej zakładów leczniczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.
1328/201/V/2017 wytypowania członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Borsod Abauj-Zemplen
1329/201/V/2017 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego”
1330/201/V/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1331/201/V/2017 w sprawie Przyjęcia „Książki Procedur” KP-611-475-ARiMR/1/z – Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
1332/201/V/2017 zaopiniowania Skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1333/201/V/2017 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017 ze środków niewykorzystanych w 2016 roku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1334/201/V/2017 przyjęcia od Miasta Pyskowice darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej związanej z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. Poznańska) w Pyskowicach
1335/201/V/2017 zmiany treści załącznika nr 3b do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.
1336/201/V/2017 przyjęcia modelu postępowania w 2018 r. dla zagadnienia organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych organizowanych dotychczas przez związki i porozumienia międzygminne, gdy linie te obejmują swoim zasięgiem gminy nie będące członkami organizującego je związku lub porozumienia międzygminnego
1337/201/V/2017 wydania opinii
1338/201/V/2017 wydania opinii
1339/201/V/2017 wydania opinii
1340/201/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 7230 S ul. Architektów w Gliwicach.
1341/201/V/2017 zawarcia aneksu nr 3 do umowy z PBC Spółka z o.o. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Myśliwska) z ul. Górską w Szczyrku spowodowanej inwestycją niedrogową
1342/201/V/2017 zawarcia Aneksu nr 3 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
1343/201/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1344/201/V/2017 wyrażenia zgody zbycia budynku stanowiącego własność Muzeum wraz z prawem użytkowania wieczystego położonego w Bytomiu przy ulicy Wojciecha Korfantego 38 przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
1345/201/V/2017 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2017 r.
1346/201/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach
1347/201/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach
1348/201/V/2017 uchylenia Uchwały nr 2198/77/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Pana Krzysztofa Klimosza - Prezesa Zarządu Spółki Stadion Śląski Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Uchwały nr 343/314/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1349/201/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach
1350/201/V/2017 uchylenia uchwały nr 2013/378/IV/2014 r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 listopada 2014 r. oraz uchwały nr 2014/378/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 listopada 2014 r.
1351/201/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcia przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.
1352/201/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Knapik – Walce – dyrektorowi Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1353/201/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Judycie Świderskiej – zastępcy dyrektora Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1354/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
1355/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Rozrywki w Chorzowie
1356/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Opery Śląskiej w Bytomiu
1357/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
1358/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
1359/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
1360/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Instytucji Kultury „Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej” w Katowicach
1361/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
1362/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
1363/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
1364/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach
1365/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Biblioteki Śląskiej w Katowicach
1366/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Śląskiego w Katowicach
1367/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
1368/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
1369/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej
1370/201/V/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie