Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1450/206/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 412/174/V/2017 z dnia 27.02.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów oraz Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO RPO WSL 2014-2020.
1451/206/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO
1452/206/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu (Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-00 z dnia 18 października 2016 r. zm. aneksem nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-01 z dnia 20 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Inwestujemy w naukę!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1453/206/V/2017 wydania postanowienia o niedopuszczalności wniesionego zażalenia z dnia 5 czerwca 2017 r. na postanowienie nr 9/2017 wydane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego.
1454/206/V/2017 aktualizacji Zasad realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL – Wojewódzki Urząd Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL, przyjętych uchwałą Zarządu Województw Śląskiego nr 2107/74/V/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., zmienionych uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2668/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
1455/206/V/2017 wydania decyzji uchylającej decyzję nr 2135/RR/2013 z dnia 1 października 2013r. w całości i umorzenia postępowania pierwszej instancji w całości
1456/206/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1457/206/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1458/206/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16 dla Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1459/206/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16 dla Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1460/206/V/2017 rozwiązania umowy nr UDA-RPSL.04.01.02-24-02B3/16-00 zawartej 30 marca 2017 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Działanie Fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu OZE w Aleksandrii”, którego beneficjentem jest Fundacja Imienia Edmunda Mzyka oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1992/144/V/2016 z 4 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/16 dla Działania 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1461/206/V/2017 zatwierdzenia ostatecznych kwot rozliczenia projektów zakończonych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 wraz z aktualizacją umów o dofinansowanie projektów wykazanych w załączniku nr 1 do Uchwały „Lista Projektów rozliczonych i zakończonych” w systemach SIWIZ RPO WSL oraz KSI SIMIK dla których został wypłacony wniosek o płatność końcową .
1462/206/V/2017 rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.03.00-00-024/12-00 z dnia 20 lutego 2013 r. (z późn. zm.) projektu pn.: Utworzenie śląskiego Klastra wspierania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT, której Beneficjentem jest DEVIT Fundacja Rozwoju Technologii Informatycznych oraz zmiany uchwały nr 2520/186/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 września 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu 01.03.00-129/12 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1463/206/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
1464/206/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2375/ZD/2017 z dnia 21.06.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1465/206/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2376/ZD/2017 z dnia 21.06.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1466/206/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Stochel-Piróg – dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
1467/206/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1468/206/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1469/206/V/2017 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1470/206/V/2017 w sprawie Aktualizacji Książki procedur KP-611-355-ARiMR do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
1471/206/V/2017 w sprawie Przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Beneficjentem wybranym do realizacji operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w tym związanych z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 864/189/V/2017 z dnia 25.04.2017 roku.
1472/206/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1474/206/V/2017 zmiany uchwały nr 1420/205/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 lipca 2017 roku.
1475/206/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Kalinik – Naczelnikowi Wydziału Mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1476/206/V/2017 wydania opinii
1477/206/V/2017 podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2017 r.
1478/206/V/2017 pozytywnego zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
1479/206/V/2017 reorganizacji Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego
1480/206/V/2017 wyrażenia zgody na zbycie składników majątku ruchomego przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
1481/206/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie