Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Nr uchwałyW sprawie
1482/207/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17.
1483/207/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1484/207/V/2017 w sprawie: przyjęcia regionalnego programu zdrowotnego pn.:„Zdrowa Matka i Dziecko” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym.
1485/207/V/2017 przyjęcia regionalnego programu zdrowotnego pn.: „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
1486/207/V/2017 w sprawie Zmiany uchwały nr 984/194/V/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR
1487/207/V/2017 w sprawie zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT (Subregionu Centralnego).
1488/207/V/2017 w sprawie zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT (Subregionu Zachodniego).
1489/207/V/2017 ogłoszenia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach tego przedsięwzięcia, a także przyjęcia regulaminu prac w/w Komisji
1490/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17
1491/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17
1492/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17
1493/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17
1494/207/V/2017 w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
1495/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17
1496/207/V/2017 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 838/189/V/2017 z dnia 25.04.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs RPO WSL 2014-2020.
1497/207/V/2017 w sprawie przyjęcia stawki jednostkowej dla projektów realizujących założenia Modułu I Organizacja Szkół świadomego rodzicielstwa w konkursie nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym
1498/207/V/2017 w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17
1499/207/V/2017 w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17
1500/207/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16
1501/207/V/2017 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT
1502/207/V/2017 zmiany na stanowisku eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii
1503/207/V/2017 zmiany uchwały nr 1404/205/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1504/207/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 dla Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB obejmujący 3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1505/207/V/2017 zatwierdzenia List ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1506/207/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 1126/FR/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r
1507/207/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Zabrzańskiego Centrum Innowacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1508/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17 dla typu projektu 1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
1509/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 dla typu projektu 1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
1510/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 dla typu projektu 2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
1511/207/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 dla typu projektu 2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
1512/207/V/2017 przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17
1513/207/V/2017 wspólnej organizacji przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z gminami jurajskimi - Janowem i Żarkami.
1514/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1515/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1516/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1517/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1518/207/V/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1519/207/V/2017 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1520/207/V/2017 w sprawie zawarcia umowy ugody do umowy dotacji nr 376/2016/77/Gw/pp/D z dnia 24 sierpnia 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1521/207/V/2017 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie udzielenia przez Gminę Dąbrowa Górnicza dotacji celowej dla Województwa Śląskiego ze środków budżetu Gminy na pokrycie w 2017 roku kosztów zadania p.n.: „Wykonanie prac konserwacji cieku Trzebyczka w km 7+180 – 12+500 w m. Dąbrowa Górnicza”
1522/207/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Katowicach gruntu na czas nieoznaczony oraz pomieszczeń na czas oznaczony 3 lat.
1523/207/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii z siedzibą w Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń na czas oznaczony 3 lat.
1524/207/V/2017 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku obejmującej wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1525/207/V/2017 zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Poczesna
1526/207/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Poczesna
1527/207/V/2017 zmiany treści załącznika nr 3c do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.
1528/207/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Pilchowice
1529/207/V/2017 wydania opinii
1530/207/V/2017 wydania opinii
1531/207/V/2017 wydania opinii
1532/207/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”
1533/207/V/2017 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury
1535/207/V/2017 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
1536/207/V/2017 oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2016 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
1537/207/V/2017 uchylenia uchwały nr 158/169/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31.01.2017 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej i Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i poddania ich procedurze konsultacji.
1538/207/V/2017 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.
1539/207/V/2017 zamieszczenia oferty Fundacji Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Mapa – reagujemy przeciwko przemocy”, na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stronie internetowej Województwa Śląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, w razie braku uwag, zawarcia umowy z Fundacją Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej na realizację ww. zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
1540/207/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. z kwoty 194.612.000 zł do kwoty 239.612.000 zł poprzez utworzenie i objęcie przez Województwo Śląskie 450.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
1541/207/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pana Andrzeja Siwca - Prezesa Zarządu Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
1542/207/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pana Tomasza Niesyto Prezesa Zarządu Spółki Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.
1543/207/V/2017 przyznania nagrody rocznej dla Pana Krzysztofa Klimosza Prezesa Zarządu Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o.
1544/207/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie
1545/207/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.
1546/207/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie