Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 210 z dnia 8 sierpnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
1620/210/V/2017 przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia projektu przedmiotowej uchwały celem przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego.
1621/210/V/2017 Zmiany Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 pt. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1622/210/V/2017 Zmiany Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 pt. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1623/210/V/2017 przyjęcia Pakiet aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.03-IZ.24-01-197/17
1624/210/V/2017 przyjęcia Pakiet aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.24-01-198/17
1625/210/V/2017 rozwiązania, na wniosek Beneficjenta, umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.02-24-0489/16-00, pt. „Terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwoju mowy”, w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16 dla Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.
1626/210/V/2017 Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 865/113/V/2016 z dnia 17 maja 2016 roku poprzez zmianę załącznika nr 5 „Lista rankingowa projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15, 2 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania – Katowice” w ramach działania Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.
1627/210/V/2017 w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr 1/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
1628/210/V/2017 w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 1511/FR/2017 z dnia 16 maja 2017 r.
1629/210/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego dla konkursu w ramach Podziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (Typ: 1, 2, 3) – RIT Subregion Północny (nabór nr: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-202/17).
1630/210/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego dla konkursu w ramach Podziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (Typ: 1, 2, 3) – RIT Subregion Południowy (nabór nr: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-201/17).
1631/210/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego dla konkursu w ramach Podziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (Typ: 1, 2, 3) – ZIT Subregion Centralny (nabór nr: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17).
1632/210/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia regulaminu nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
1633/210/V/2017 badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 i 2018 rok przez biegłych rewidentów
1635/210/V/2017 zatwierdzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce – Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
1636/210/V/2017 powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej
1637/210/V/2017 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce – Zdroju
1638/210/V/2017 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1639/210/V/2017 powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
1640/210/V/2017 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
1641/210/V/2017 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
1642/210/V/2017 powołania na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
1643/210/V/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
1644/210/V/2017 sprzedaży na rzecz Miasta Tychy czterech nieruchomości gruntowych położonych w Tychach
1645/210/V/2017 zmiany uchwały nr 758/256/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego, zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach z późn. zm.
1646/210/V/2017 planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2016.08. ZDW i GIP
1647/210/V/2017 zawarcia aneksu nr 1/2017 do porozumienia w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej – Drogowej Trasy Średnicowej Z3, Z4 w Zabrzu
1648/210/V/2017 zawarcia Aneksu nr 7 do umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z dnia 02 sierpnia 1993 r. z Drogową Trasą Średnicową S.A. w Katowicach
1649/210/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Rudnik
1650/210/V/2017 zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Rudnik
1651/210/V/2017 zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Mykanów
1652/210/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Mykanów
1653/210/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kufel - radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1654/210/V/2017 wydania opinii
1655/210/V/2017 wydania opinii
1656/210/V/2017 wydania opinii
1657/210/V/2017 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia wykonawczego nr 2 na rok 2017 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
1658/210/V/2017 zawarcia Aneksu nr 4 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
1659/210/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn.: „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu”
1660/210/V/2017 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1661/210/V/2017 przyjęcia „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok”
1662/210/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1663/210/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1664/210/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie