Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 215 z dnia 5 września 2017
Nr uchwałyW sprawie
1814/215/V/2017 zmiany następujących uchwał Zarządu Województwa Śląskiego: 555/104/V/2016 z dnia 30.03.2016 r., 1576/129/V/2016 z dnia 28.07.2016 r., 1989/144/V/2016 z dnia 04.10.2016 r., 807/187/V/2017 z dnia 14.04.2017 r., 512/177/V/2017 z dnia 15.03.2017 r., 1242/199/V/2017 z dnia 20.06.2017 r.
1815/215/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Miasto Zabrze, otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-03GA/16-00 z dnia 13 października 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
1816/215/V/2017 wydania na wniosek Beneficjenta – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2386/RR/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 1644/FR/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
1817/215/V/2017 wydania z urzędu wobec Beneficjenta – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2147/RR/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
1818/215/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17 dla Poddziałania 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1819/215/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 828/189/V/2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1820/215/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1044/195/V/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1821/215/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.06.02.00-IZ.01-24-123/16 dla działania 6.2. Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1822/215/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 502/177/V/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16 dla podregionu bytomskiego, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020, w związku z zakończoną procedurą odwoławczą.
1823/215/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020.
1824/215/V/2017 wydania postanowienia o połączeniu do łącznego rozpoznania spraw o sygnaturze FS-ZN.3161.16.2017 oraz o sygnaturze FS-ZN.3161.11.2017 celem rozpatrzenia spraw w jednym postępowaniu administracyjnym pod sygnaturą FS-ZN.3161.11.2017
1825/215/V/2017 przyjęcia wzoru umowy ws. przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz udzielenia pełnomocnictw do zawarcia przedmiotowych umów
1826/215/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do realizacji projektu w ramach konsorcjum naukowego pod tytułem „SILESIA proSENIOR - innowacje na rzecz efektywnej polityki senioralnej w województwie śląskim” składanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” oraz udzielenia pełnomocnictw w powyższym zakresie.
1827/215/V/2017 zawarcia Umowy sprzedaży udziałów w spółce MEGREZ Sp. z o.o. pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Tychy.
1828/215/V/2017 zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Tychy
1829/215/V/2017 zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy nr 2738/ZD/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
1830/215/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku o wpis Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o. o., ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
1831/215/V/2017 zawarcia Aneksu nr 19 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie.
1832/215/V/2017 zawarcia Aneksu nr 20 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie.
1833/215/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie z Głównym Instytutem Górnictwa — Instytutem Badawczym umowy o współpracy przy realizacji zadania polegającego na opracowaniu ekspertyzy, która określi rodzaj odpadów oraz szczególne uwarunkowania usunięcia odpadów porzuconych przez spółkę Eko Szop Sp. z o.o. na działce nr 1939/18, obręb Szopienice w Katowicach.
1834/215/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 463/2017/28/EE/ee/D na dofinansowanie zadania pn. Kampania edukacyjno - informacyjna Zespołu Parków krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. „Przyroda – lubię, szanuję, obserwuję”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
1835/215/V/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”
1836/215/V/2017 w sprawie przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania w 2017 roku przedsięwzięcia pn. XV Regionalne Dni Rybactwa.
1837/215/V/2017 planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2017.09. GIP
1838/215/V/2017 zawarcia Aneksów do Umów z Gminami: Czerwionka – Leszczyny, Świnna i Pilica
1839/215/V/2017 zawarcia Aneksów do Porozumień z Gminami: Świnna, Czerwionka – Leszczyny, Świnna i Pilica
1840/215/V/2017 zawarcia Aneksów do Umów z Gminami: Boronów i Wilkowice
1841/215/V/2017 zawarcia Aneksów do Porozumień z Gminami: Boronów i Wilkowice
1842/215/V/2017 zawarcia Aneksów do Umów z Gminami: Konopiska i Ogrodzieniec
1843/215/V/2017 zawarcia Aneksów do Porozumień z Gminami: Konopiska i Ogrodzieniec
1844/215/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia odcinków dróg (byłej DK 46) na terenie Gminy Lubliniec do kategorii dróg wojewódzkich
1845/215/V/2017 zawarcia Umów z Gminami: Szczyrk i Niegowa oraz Powiatem Wodzisławskim
1846/215/V/2017 zawarcia Porozumień z Gminami: Szczyrk i Niegowa oraz Powiatem Wodzisławskim
1847/215/V/2017 wydania opinii
1848/215/V/2017 badania rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok przez biegłych rewidentów
1849/215/V/2017 wydania opinii
1850/215/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Chorzowie przy ul. Parkowej 25, służebnością przesyłu
1851/215/V/2017 zmiany uchwały nr 959/193/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu
1852/215/V/2017 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa
1853/215/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
1854/215/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1855/215/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie