Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 216 z dnia 12 września 2017
Nr uchwałyW sprawie
1856/216/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
1857/216/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1232/199/V/2017 z dnia 20.06.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16, dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
1858/216/V/2017 przystąpienia do współorganizacji XII Śląskiego Forum Abstynenckiego – Sosnowiec 2017 na temat Uzależnienie od alkoholu, a przejawy różnych form przemocy
1859/216/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez InnoPark Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.03-24-02C9/16-00 z dnia 24 października 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zainwestuj w swoją przyszłość”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1860/216/V/2017 zaopiniowania dokumentów: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Szczekociny” oraz „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Siemianowice Śląskie”.
1861/216/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji Programu rzeczowo – finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego oraz zawarcie Aneksu nr 2 do umowy dotacji
1862/216/V/2017 wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
1863/216/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 1939/FR/2013 z dnia 3 listopada 2015r., dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu pomniejszenia przez IZ RPO WSL 2007-2013 płatności ze środków europejskich w ramach projektu pn.: „Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji” realizowanego przez Beneficjenta Gminę Ujsoły
1864/216/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staś – dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1865/216/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Szafir – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1866/216/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Stefanii Koczar-Sikorze - zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1867/216/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Sadek - zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1868/216/V/2017 przyjęcia Zasad dotyczących wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1869/216/V/2017 wspólnej organizacji przedsięwzięcia promocyjnego we współpracy z gminą jurajską Pilica
1870/216/V/2017 zmiana uchwały nr 309/171/V/2017 z dnia 14.02.2017 r. oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 218/ZD/2017 z dnia 20.02.2017 r. z Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach
1871/216/V/2017 zawarcie umowy dotacji z Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach
1872/216/V/2017 zawarcie umowy dotacji z Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach
1873/216/V/2017 przyznania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego oraz zawarcia umów z osobami, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2017/2018
1874/216/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia nr 136/EN/2008 zawartego w dniu 31 grudnia 2008r. w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu zadania własnego w zakresie prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
1875/216/V/2017 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych - dokumentacja” oraz zawarcia umowy dotacji
1876/216/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Hajdudze – kierownikowi referatu promocji dziedzictwa industrialnego w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1877/216/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, oraz przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza, celem poddania procedurze konsultacji i opiniowania.
1878/216/V/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1879/216/V/2017 wydania opinii
1880/216/V/2017 wydania opinii
1881/216/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach umowy najmu pomieszczenia
1882/216/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu partnerskiego pn. „System grupowych e-zakupów certyfikowanych paliw niskoemisyjnych dla odbiorców indywidualnych” w ramach programu GOSPOSTRATEG, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz podjęcie działań zmierzających do podpisania umowy konsorcjum.
1883/216/V/2017 zbycia składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1884/216/V/2017 ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego
1885/216/V/2017 zlecenia Stowarzyszeniu Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej realizacji, w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zadania publicznego pn. „Praktyka stażowa w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”
1886/216/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1887/216/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie