Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Nr uchwałyW sprawie
1888/217/V/2017 powołania Komisji oceniającej merytorycznie wnioski złożone w ramach konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz przyjęcia regulaminu pracy ww. Komisji
1889/217/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu (Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-00 z dnia 18 października 2016 r. zm. aneksem nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0439/16-01 z dnia 20 lutego 2017 r. o dofinansowanie projektu pn. „Inwestujemy w naukę!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1890/217/V/2017 określenia terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie stypendium oraz zatwierdzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja
1891/217/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1892/217/V/2017 Wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez POKOLENIE otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Mała szkoła dla wielkich ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1893/217/V/2017 przyjęcia dokumentu pn.: Śląskie. Wyzwania demograficzne – Koncepcja polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa
1894/217/V/2017 zmiany uchwały nr 1698/133/V/2016 w sprawie aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wersja 4 wraz z załącznikami
1895/217/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie nr 9/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
1896/217/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 1639/131/V/2016 z 09.08.2016 r. z późn. zmianami w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 839/112/V/2016 i uchwały nr 840/112/V/2016 z dnia 10.05.2016 r.
1897/217/V/2017 zmiany Uchwały nr 1048/195/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1898/217/V/2017 przystąpienia do projektu partnerskiego pn. „Migracje jako potencjał rozwojowy województwa śląskiego w kontekście zmian kapitału demograficznego” w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
1899/217/V/2017 przystąpienia do projektu partnerskiego pn. „Sposób poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim” w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
1900/217/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 548/ZD/2017 z dnia 28.02.2017 r. z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie
1901/217/V/2017 zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy nr 2852/ZD/2017 z dnia 25.08.2017r. z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
1902/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Gwóźdź – zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1903/217/V/2017 wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
1904/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Rosa - dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1905/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Wilczak – zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1906/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wilk – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
1907/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1908/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Janta – wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
1909/217/V/2017 przyznania „Dyplomów Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2017 ”
1910/217/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na rok 2017 i zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
1911/217/V/2017 zawarcia aneksu do umowy nr MOW/1/PN/2017 przejętej umową cesji praw i obowiązków, nr 2203/IR/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Zakładem Remontowo-Budowlanym „BUDOLEX” Stanisław Oleksy z siedzibą w Ujanowicach, w zakresie przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”
1912/217/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie” oraz zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji
1913/217/V/2017 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach – Dziedzicach ” oraz zawarcia umowy dotacji
1914/217/V/2017 przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”.
1915/217/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2025” dla Gminy Świerklany
1916/217/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na realizację zadania pn. „Wymiana zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1- 6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Pl. Rady Europy 1” oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 2539/KL/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. z Biblioteką Śląską w Katowicach
1917/217/V/2017 powołania komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
1918/217/V/2017 ustalenia liczby i wysokości Nagród im. Karola Miarki w 2017 roku w województwie śląskim
1919/217/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Bielsko - Biała
1920/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1921/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1922/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1923/217/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
1924/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1925/217/V/2017 wydania opinii
1926/217/V/2017 wydania opinii
1927/217/V/2017 wydania opinii
1928/217/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2706 S ul. Solnej w Cieszynie
1929/217/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi powiatowej nr 8206 S ul. Wolności w Zabrzu.
1930/217/V/2017 wydania opinii
1931/217/V/2017 wydania opinii
1932/217/V/2017 negatywnego uzgodnienia pozbawienia odcinka drogi na terenie gminy Milówka kategorii dróg powiatowych
1933/217/V/2017 przekazania nieruchomości położonej w Pilchowicach przy ulicy Dworcowej 31 na rzecz SPZOZ Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach.
1934/217/V/2017 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1935/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Piotrowi Urbańskiemu do reprezentowania Województwa Śląskiego w postępowaniu ugodowym
1936/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Wilskiemu – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1937/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Hubertowi Musialik - radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1938/217/V/2017 przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
1939/217/V/2017 podziału zadań pomiędzy Marszałkiem Województwa, Wicemarszałkami Województwa, Członkiem Zarządu Województwa, Skarbnikiem Województwa i Sekretarzem Województwa w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu.
1940/217/V/2017 przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego
1941/217/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1942/217/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
1943/217/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
1944/217/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
1945/217/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Hubertowi Musialik - radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie