Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 219 z dnia 27 września 2017
Nr uchwałyW sprawie
1946/219/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
1947/219/V/2017 złożenia wniosku do Ministra Finansów o usunięcie wpisu z Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczącego beneficjenta - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku.
1948/219/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2375/155/V/2016 z dnia 24 listopada 2016r. dotyczącej przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP ze zmianami
1949/219/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1950/219/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1313/201/V/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT, 4 typ projektu, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1951/219/V/2017 zmiany Uchwały nr 1456/206/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, 4 typ projektu, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1952/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Koczur – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
1953/219/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17.
1954/219/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1955/219/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17 dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Południowy, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17.
1956/219/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17 dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Południowy, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1957/219/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17 dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17.
1958/219/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17 dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1959/219/V/2017 zmiany Pakietu aplikacyjnego konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1a) poprzez zmianę Regulaminu konkursu i aktualizację ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.
1960/219/V/2017 Zmiany Pakietu aplikacyjnego konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1b) poprzez zmianę Regulaminu konkursu i aktualizację ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.
1961/219/V/2017 zmiana uchwały nr 310 / 171 / V / 2017 z dnia 14.02.2017 r. oraz zawarcie aneksu nr 2 do umowy dotacji 227 / ZD / 2017 z dnia 22.02.2017 roku ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku – Białej
1962/219/V/2017 zawarcia Aneksu Nr 2 do umowy nr 2656/ZD/2016 z dnia 18 października 2016 r. dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
1965/219/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1966/219/V/2017 zawarcia umowy dotacji ze Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
1967/219/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
1968/219/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
1969/219/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
1970/219/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
1971/219/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1972/219/V/2017 Wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego partnerskiej realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pod tytułem „HUMAN SMART CITES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz udzielenia pełnomocnictwa do podpisania listu intencyjnego Pani Hannie Pompie-Obońskiej, I zastępcy dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
1973/219/V/2017 zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Będzińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025”.
1974/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Żółty – Prezesowi Zarządu Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.
1975/219/V/2017 zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 1/05/2016 z dnia 23.05.2016 roku, dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”
1976/219/V/2017 w sprawie powołania likwidatora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i określenia czynności likwidacyjnych.
1977/219/V/2017 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pilchowice w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na częściowe pokrycie w 2017 roku kosztów realizacji zadania p.n.: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Żernickiego w km 0+900-6+000 w m. Nieborowice, Żernica, gm. Pilchowice (zakres rzeczowy ciek: 5,100 km)”
1978/219/V/2017 w sprawie Zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
1979/219/V/2017 zatwierdzenia: planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2017.09. ZDW i GIP
1980/219/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Istebna
1981/219/V/2017 zawarcia z Miastem Tychy Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 111/TZ/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
1982/219/V/2017 zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Rudnik
1983/219/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Rudnik
1984/219/V/2017 zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Knurów
1985/219/V/2017 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Knurów
1986/219/V/2017 przyjęcia projektu umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminy zainteresowane utrzymaniem funkcjonowania istniejących linii autobusowych o charakterze wojewódzkim
1987/219/V/2017 przyjęcia projektu porozumienia w sprawie powierzenia dotychczasowym organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego
1988/219/V/2017 zawarcia umowy z Dino Polska S.A. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 (ul. Świerklańska) z drogą gminną (ul. Hoły) w miejscowości Jankowice spowodowanej inwestycją niedrogową
1989/219/V/2017 wydania opinii
1990/219/V/2017 wydania opinii
1991/219/V/2017 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi powiatowej nr 1481 S w Rajczy.
1992/219/V/2017 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Istebnej 1593, ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej
1993/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Kowalskiej – kierownikowi referatu administrowania i obrotu nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1994/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1995/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Łazikiewicz – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1996/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Ćmiel – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1997/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Zamarlik – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1998/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1999/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2000/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kozłowskiej – głównemu specjaliście w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2001/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Ćmiel – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2002/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Kowalskiej – kierownikowi referatu administrowania i obrotu nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2003/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Hajduczek – głównemu specjaliście w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2004/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2005/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Łazikiewicz – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2006/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kozłowskiej – głównemu specjaliście w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2007/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2008/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2009/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2010/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Zamarlik – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2011/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2012/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2013/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2014/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2015/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2016/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2017/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2018/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2019/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2020/219/V/2017 zawarcia aneksów do umów dzierżawy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach.
2021/219/V/2017 przeznaczenie do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości położonej w Istebnej.
2022/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Pękalskiemu – podinspektorowi w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2023/219/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2024/219/V/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2025/219/V/2017 zgłoszenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do objęcia stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.
2026/219/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Sikorskiemu – dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie