Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 220 z dnia 6 października 2017
Nr uchwałyW sprawie
2027/220/V/2017 wydania na wniosek wobec Beneficjenta – Gminy Radzionków postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2698/RR/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
2028/220/V/2017 wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nr 4/2012 w dniu 3 lipca 2012 r.
2029/220/V/2017 wydania z urzędu wobec Beneficjenta – Gminy Żarnowiec postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2551/RR/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.
2030/220/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 2112/FR/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. odmawiającej stwierdzenie nadpłaty w związku z realizacją przez Miasto Gliwice projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
2031/220/V/2017 wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2032/220/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/41/9/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
2035/220/V/2017 wezwania do złożenia przez Samorząd Województwa Śląskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20
2036/220/V/2017 zmiany uchwały nr 1598 / 208 / V / 2017 z dnia 01.08.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 2758 / ZD / 2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach
2037/220/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach
2038/220/V/2017 przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
2039/220/V/2017 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Miejską Tychy w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na pokrycie w 2017 roku kosztów realizacji zadania p.n.: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Stare koryto Gostynki w km 0+000-4+500 w m. Kobiór, gm. Kobiór (zakres rzeczowy ciek: 4,500 km)”
2040/220/V/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”
2041/220/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kroczyce
2042/220/V/2017 zmiany treści załącznika nr 9b do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 597/356/II/2006 z dnia 06.04.2006 r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego
2043/220/V/2017 zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 2 do umowy nr 3125/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
2044/220/V/2017 wydania opinii
2045/220/V/2017 wydania opinii
2046/220/V/2017 wydania opinii
2047/220/V/2017 wydania opinii
2048/220/V/2017 wydania opinii
2049/220/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2050/220/V/2017 wydania opinii
2051/220/V/2017 wydania opinii
2052/220/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Krzyżanowice
2053/220/V/2017 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Chorzowie oraz zawarcia umów dzierżawy pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.i Stadionem Śląskim Sp. z o.o.
2054/220/V/2017 przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
2055/220/V/2017 udzielenia bonifikat od cen 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
2056/220/V/2017 przeznaczenia nieruchomości położonych w Ustroniu do zbycia w drodze darowizny oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia na powyższe zgody
2057/220/V/2017 powołania komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
2058/220/V/2017 wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Bassema Akiki na stanowisko zastępcy dyrektora – dyrektora artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu
2059/220/V/2017 przyznania nagród rocznych za rok 2016 dyrektorom instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie oraz zastępcom dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie powoływanym przez Zarząd Województwa Śląskiego
2060/220/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2061/220/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
2062/220/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2063/220/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2064/220/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2065/220/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie