Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 221 z dnia 10 października 2017
Nr uchwałyW sprawie
2066/221/V/2017 zmiany uchwały Nr 2064/220/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 października 2017 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2067/221/V/2017 udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Staś – dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2068/221/V/2017 udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Kalafarskiej – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2069/221/V/2017 udzielenia upoważnienia Pani Stefanii Koczar-Sikorze – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2070/221/V/2017 udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Sadek – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2071/221/V/2017 udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Szafir – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2072/221/V/2017 udzielenia 6 pełnomocnictw Pani Aleksandrze Kalafarskiej – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2073/221/V/2017 udzielenia dwóch pełnomocnictw Pani Monice Sternal - kierownikowi referatu certyfikacji wydatków RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2074/221/V/2017 udzielenia dwóch pełnomocnictw Pani Katarzynie Plucie – głównemu specjaliście w referacie certyfikacji wydatków RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2075/221/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Jurczyńskiej – głównemu specjaliście w referacie certyfikacji wydatków RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2076/221/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 dla Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17.
2077/221/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 dla Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2078/221/V/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 Subregion centralny, Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 Subregion południowy Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 Subregion zachodni
2079/221/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2080/221/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17.
2081/221/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2082/221/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
2083/221/V/2017 przystąpienia do współorganizacji IV Wojewódzkiej Konferencji pn. Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki”
2084/221/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 na „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” ramach Osi priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z przygotowaniem, złożeniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem listu intencyjnego i umowy partnerskiej oraz umowy o dofinansowanie, realizacją i rozliczeniem projektu partnerskiego pod tytułem „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” a także do składania i podpisywania wszelkich niezbędnych w tym celu oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Województwa Śląskiego.
2085/221/V/2017 przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
2086/221/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Śląskie nieodpłatnej umowy z brokerem ubezpieczeniowym MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu oraz udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Śląskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przed Ubezpieczającymi przez okres 36 miesięcy.
2087/221/V/2017 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
2088/221/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
2089/221/V/2017 Podpisanie umowy dotacji nr 541/2017/28/ZS/pl/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswartą”.
2090/221/V/2017 zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
2091/221/V/2017 wyboru podmiotów oraz kluczowych biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
2092/221/V/2017 wydania opinii
2093/221/V/2017 wydania opinii
2094/221/V/2017 wydania opinii
2095/221/V/2017 wydania opinii
2096/221/V/2017 wydania opinii
2097/221/V/2017 wydania opinii
2098/221/V/2017 przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach działki nr 1822/35 położonej w Jastrzębiu-Zdroju oraz jej protokolarnego przejęcia od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i przekazania Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach
2099/221/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Śląskiego położonej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 64, służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
2100/221/V/2017 zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość położoną w Knurowie.
2101/221/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2102/221/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2103/221/V/2017 wskazania dwóch członków Zarządu Województwa do podpisania umowy kredytowej dla Województwa Śląskiego.
2104/221/V/2017 wskazania dwóch członków Zarządu Województwa do podpisania umowy kredytowej dla Województwa Śląskiego
2105/221/V/2017 lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie