Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 222 z dnia 17 października 2017
Nr uchwałyW sprawie
2109/222/v/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17
2106/222/V/2017 przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2107/222/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2108/222/V/2017 przyjęcia Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2110/222/V/2017 przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem
2111/222/V/2017 zmiany uchwały nr 1684/211/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2112/222/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 622/181/V/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na II Typ projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach przedmiotowego konkursu.
2113/222/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1775/214/V/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
2114/222/V/2017 zatwierdzenia List ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 dla Działania 3.2. Innowacje w MŚP Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2115/222/V/2017 wydania postanowienia, z wniosku Beneficjenta– Andrzeja Grochowskiego, o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2145/RR/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
2116/222/V/2017 1) Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3/163/V/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań na rok 2017 oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu Planów Działań na rok 2017 na realizację Pomocy Technicznej w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-124/16, zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1381/204/V/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku 2) Wydania Decyzji zmieniającej Decyzję o dofinansowanie Planu Działań na rok 2017.
2117/222/V/2017 aktualizacji wzorów dokumentów związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2118/222/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1511/207/V/2017 z dn. 25.07.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 dla typu projektu 2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
2119/222/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1512/207/V/2017 z dn. 25.07.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17
2120/222/V/2017 rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.03.00-00-037/12-00 z dnia 4 września 2013 r. (z późn. zm.) projektu pn.: „Utworzenie parku technologicznego jako centrum innowacji i technologii w Częstochowie”, której Beneficjentem jest 3D-PROTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany uchwały nr 448/237/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu 01.03.00-133/12 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2121/222/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Miasto Wodzisław Śląski, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk – etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2122/222/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2754/ZD/2017 z dnia 16.08.2017 roku z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
2124/222/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamora – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
2125/222/V/2017 zawarcia z Wojewodą Śląskim Umowy NR 76/2017/AT o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
2126/222/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Szmajduch-Pyzik – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
2127/222/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Sobczyk – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu
2128/222/V/2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, na czas oznaczony 3 lat.
2129/222/V/2017 ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, w części budynku oznaczonej nr 49, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenie wysokości wadium i ceny wywoławczej lokalu w przetargu oraz powołanie komisji przetargowej.
2130/222/V/2017 w sprawie Zatwierdzenia listy laureatów, przyznania nagród pieniężnych w ramach konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2017
2131/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2132/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2133/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2134/222/V/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2135/222/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
2136/222/V/2017 zaopiniowania dokumentów: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jasienica” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Boronów”
2137/222/V/2017 przyjęcia od Gminy Psary darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej związanej z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary
2138/222/V/2017 przyjęcia od Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary
2139/222/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Gminą Myszków
2140/222/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Konopiska
2141/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2142/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2143/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2144/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2145/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2146/222/V/2017 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Myszkowie I Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2147/222/V/2017 wydania opinii
2148/222/V/2017 wydania opinii
2149/222/V/2017 wydania opinii
2150/222/V/2017 standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2017/2018
2151/222/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Tworóg
2152/222/V/2017 zaopiniowania wniosku Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach Oddziału w Pyrzowicach dotyczącego inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb bazy General Aviation”
2153/222/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn „Ochrona i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach”
2154/222/V/2017 powołania Rady Programowej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
2155/222/V/2017 ustalenia liczby i wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
2156/222/V/2017 przyjęcia treści ogłoszenia o naborze wniosków o Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury: artystyczne, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków na rok 2017 wraz ze wzorami tych wniosków
2157/222/V/2017 powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców
2158/222/V/2017 powołania komisji nagrody artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego
2159/222/V/2017 powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury
2160/222/V/2017 powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
2161/222/V/2017 zmian planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2162/222/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2163/222/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2164/222/V/2017 przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i Członkami Zarządu Województwa Śląskiego
2165/222/V/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie