Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 223 z dnia 25 października 2017
Nr uchwałyW sprawie
2166/223/V/2017 zwiększenia dotacji na 2017 rok dla Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego oraz wyrażenia zgody na zwiększenie udziału procentowego dotacji w kosztach całkowitych zadania
2167/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1675/211/V/2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17
2168/223/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
2169/223/V/2017 przyjęcia wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2170/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17
2171/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17
2172/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17
2173/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
2174/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.11.04.02-IP.02-24-051/17
2175/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17
2176/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17
2177/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17
2178/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Zachodni, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2179/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.24-01-207/17
2180/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.24-01-208/17
2181/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.24-01-209/17
2182/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.24-01-210/17
2183/223/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Powiat Kłobucki otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2184/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2185/223/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17 w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2186/223/V/2017 przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2017 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2187/223/V/2017 przyjęcia Regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020
2188/223/V/2017 aktualizacji Zasad zarządzania LSI 2014 w ramach RPO WSL 2014-2020
2189/223/V/2017 rozwiązania umowy nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0484/15-00 zawartej 16 września 2016 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne”, którego beneficjentem jest Gmina Bobrowniki oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1294/123/V/2016 z 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 dla Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2190/223/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 dla Poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2191/223/V/2017 wydania Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego przyznającej dofinansowanie dla projektu własnego realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Działania 6.2. Transport Kolejowy Oś priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2192/223/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16 dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2193/223/V/2017 zlecenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu, Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej realizacji zadania publicznego pn. Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych, w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2194/223/V/2017 zaopiniowania dokumentu: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Niegowa”
2195/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1065 / 195 / V / 2017 z dnia 30.05.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 2378 / ZD / 2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2196/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1064 / 195 / V / 2017 z dnia 30.05.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 2377 / ZD / 2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2197/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1735 / 212 / V / 2017 z dnia 22.08.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2859 / ZD / 2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2198/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2199/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1600 / 208 / V / 2017 z dnia 01.08.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji 2742 / ZD / 2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2200/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1602 / 208 / V / 2017 z dnia 01.08.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 2743 / ZD / 2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2201/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2202/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1596 / 208 / V / 2017 z dnia 01.08.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2760 / ZD / 2017 z dnia 17.08.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2203/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Szpitalem Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
2204/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Szpitalem Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
2205/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2206/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2207/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2208/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2209/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2210/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2211/223/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2212/223/V/2017 zmiany uchwały nr 1903/217/V/2017 z dnia 19.09.2017 roku
2214/223/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023”
2215/223/V/2017 wyrażenia zgody na podpisanie umowy konsorcjum z Polską Izbą Ekologii z siedzibą w Katowicach, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Miastem Żywiec z siedzibą w Żywcu oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, dotyczącej ubiegania się o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) projektu pn. „ANTY-SMOG System grupowych e-zakupów stałych paliw niskoemisyjnych dla odbiorców indywidualnych”, w ramach programu GOSPOSTRATEG, oraz udzielenia pełnomocnictwa Liderowi Konsorcjum – Polskiej Izbie Ekologii do zawarcia na rzecz i w imieniu Województwa Śląskiego umowy o wykonanie i finansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
2216/223/V/2017 przyznania Nagród im. Karola Miarki w województwie śląskim w 2017 roku
2217/223/V/2017 zatwierdzenia honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie za reżyserię koncertu sylwestrowego pt. „Bal u Cygana” na scenie Teatru Rozrywki
2218/223/V/2017 wyrażenia zgody na rozbiórkę składników majątku trwałego będących w użytkowaniu SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2219/223/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Alicji Kulka – dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
2220/223/V/2017 w sprawie Przyjęcia zatwierdzonych „Książek Procedur” w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
2221/223/V/2017 w sprawie Przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Lokalną Grupą Działania w sektorze rybołówstwa, związanej z realizacją operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
2222/223/V/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
2223/223/V/2017 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia nr 351/KT/2016 z 11.03.2016 r.
2224/223/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Lidl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Psary
2225/223/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2226/223/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2227/223/V/2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie urządzeń oświetlenia ulicznego na rzecz Gminy Pawłowice
2228/223/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Leśniak-pracownikowi NEWAG S.A.
2229/223/V/2017 wydania opinii
2230/223/V/2017 wydania opinii
2231/223/V/2017 wydania opinii
2232/223/V/2017 wydania opinii
2233/223/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Cieszyn
2234/223/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Kubiak – zastępcy dyrektora Wydziału Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2235/223/V/2017 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa
2236/223/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Ciszek - radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2237/223/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2238/223/V/2017 zatrudnienie Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
2239/223/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
2240/223/V/2017 zgłoszenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do objęcia stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie