Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 224 z dnia 31 października 2017
Nr uchwałyW sprawie
2241/224/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.
2242/224/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2243/224/V/2017 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2261/78/V/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
2244/224/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17.
2245/224/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2246/224/V/2017 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz zmiany Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2247/224/V/2017 zawarcia ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Finansów Aneksu nr 5 do Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/128/14, obejmującej prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim
2248/224/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez IRP INWESTYCJE – ROZWÓJ – PERSONEL SP. Z O.O. otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie z klasą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2249/224/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1035/195/V/2017 z dnia 30.05.2017 r. poprzez zmianę Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla subregionu centralnego dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy RPO WSL 2014-2020.
2250/224/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia
2251/224/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
2252/224/V/2017 wydania postanowienia o połączeniu do łącznego rozpoznania spraw o sygnaturze FS-ZN.3161.1.23.2017 oraz o sygnaturze FS-ZN.3161.20.2017 celem rozpatrzenia spraw w jednym postępowaniu administracyjnym pod sygnaturą FS-ZN.3161.20.2017
2253/224/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Śląskiego / Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do sieci współpracy pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi w ramach konkursu dotacji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2254/224/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17
2255/224/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17
2256/224/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
2257/224/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17
2258/224/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 113/168/V/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB
2259/224/V/2017 wydania Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o dofinansowaniu projektu własnego pn. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” realizowanego przez Województwo Śląskie wraz z partnerem w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB obejmującego 3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2260/224/V/2017 przyjęcia aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2261/224/V/2017 wydania Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego przyznającej dofinansowanie dla projektu własnego realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Działania 6.1. Drogi wojewódzkie Oś priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2262/224/V/2017 przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-219/17, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-220/17, RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17, RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17, RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
2263/224/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01.IZ.01-24-108/16 dla Działania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2264/224/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02.IZ.01-24-111/16 dla Działania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2265/224/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 2169/ZD/2017 z dnia 01.06.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem „Razem Dla Świętochłowic” ze Świętochłowic na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Razem dbamy o zdrowie – nie pal!”
2266/224/V/2017 zmiany uchwały nr 1611/208/V/2017 z dnia 01.08.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2949/ZD/2017 z dnia 1 września 2017 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2267/224/V/2017 zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
2268/224/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
2269/224/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Cybuli – wicedyrektorowi ds. doskonalenia nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach
2270/224/V/2017 uchylenia Uchwały Nr 7/163/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku
2271/224/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Kobiałce – dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
2272/224/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Władysławowi Mąsior – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
2273/224/V/2017 uchylenia Uchwały Nr 10/163/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku
2274/224/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu
2275/224/V/2017 wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszków na lata 2017-2030”
2276/224/V/2017 przyznania Panu Markowi Zielińskiemu dyrektorowi Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris-Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy
2277/224/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję I instancji nr 474/FR/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w zaskarżonej części i stwierdzenia ostateczności decyzji w pozostałej części wobec Beneficjenta - Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, realizującego projekt pn. „Przystanek Europa – regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach” w ramach RPO WSL 2007-2013
2278/224/V/2017 wypowiedzenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Województwa Śląskiego, położonej w Wilkowicach.
2279/224/V/2017 przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul.Sportowej 1, na czas oznaczony do 3 lat.
2280/224/V/2017 nabycia przez Województwo Śląskie od Gminy Gorzyce prawa własności nieruchomości położonej w Gorzycach
2281/224/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z BSK RETURN S.A. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) w miejscowości Zawiercie
2282/224/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2283/224/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2284/224/V/2017 wydania opinii
2285/224/V/2017 wydania opinii
2286/224/V/2017 zawarcia Aneksu nr 12 do Porozumienia z Miastem Racibórz
2287/224/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Miastem Racibórz
2288/224/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie