Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 225 z dnia 5 grudnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
2289/225/V/2017 przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok
2290/225/V/2017 wydania postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2687/RR/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. wydanej wobec Beneficjenta Przemysława Jędrzejczyka, realizującego projekt w ramach RPO WSL 2007-2013
2291/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0534/17-002 złożonego przez Gminę Tworóg w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
2292/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-053E/17-001 złożonego przez CARTEC K.WIŚNIEWSKI,B.NOWAK SPÓŁKA JAWNA w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
2293/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.10.02.02-24-02HC/17-002 złożonego przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16
2294/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-0879/16-002 złożonego przez Jantar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2295/225/V/2017 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-093A/16-002 złożonego przez Elektro Omega Spółka Akcyjna w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2296/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-0882/16-002 złożonego przez Connexx Piotr Kucharz w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2297/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.02.01.00-24-00CB/17-002 złożonego przez Bytom Miasto na prawach powiatu w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
2298/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.02.01.00-24-022F/17-002 złożonego przez Powiat Raciborski w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
2299/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.02.01.00-24-012G/17-001 złożonego przez Urząd Gminy w Rudzińcu w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
2300/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL. 02.01.00-24-013B/17-002 złożonego przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ-24-125/16
2301/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL. 02.01.00-24-0269/17-002 złożonego przez Muzeum Miejskie w Żorach w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ-24-125/16
2302/225/V/2017 wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr 12/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie odmowy wznowienia postępowania
2303/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.04-24-02C4/17-001 złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16
2304/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.04-24-02GC/17-002 złożonego przez Placówkę Oświatową „Jonatan” s.c. w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16
2305/225/V/2017 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.04-24-02FH/17-001 złożonego przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16
2306/225/V/2017 zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPSL.05.04.02-IZ.01-24-180/17 dla poddziałania 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2307/225/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia regulaminu nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
2308/225/V/2017 zawarcia Aneksu nr 21 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie
2309/225/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 2951/ZD/2017 z dnia 01.09.2017 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
2310/225/V/2017 zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy nr 2843/ZD/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., oraz zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy nr 2612/ZD/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
2311/225/V/2017 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/16/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy.
2312/225/V/2017 zawarcia Aneksu Nr 3 do umowy nr 2598/ZD/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
2313/225/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gabryś - dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2314/225/V/2017 zawarcia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki porozumienia o współpracy w realizacji programu szkolenia sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
2315/225/V/2017 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.)
2316/225/V/2017 zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
2317/225/V/2017 przyjęcia wyników konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
2318/225/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Miastem Wodzisław Śląski
2319/225/V/2017 zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski
2320/225/V/2017 ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego
2321/225/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Rozpondek – dyrektorowi Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
2322/225/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Rozpondek – dyrektorowi Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
2323/225/V/2017 podwyższenia kapitału zakładowego spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. z kwoty 440.000 zł do kwoty 740.000 zł.
2324/225/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach
2325/225/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
2326/225/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
2327/225/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030
2328/225/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2329/225/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
2330/225/V/2017 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o. (adres: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, NIP: 7780085256, REGON: 630513111), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-012F/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2568/225/V/2017 zawarcia Aneksu nr 33 do umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie