Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
2680/230/V/2017w sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej „Książki procedur” KP-611-475-ARiMR/3/z - Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.
2535/228/V/2017w sprawie: przyjęcia Książki procedur (KP-611-495-ARiMR/2/z) oraz aktualizacja Książki procedur (KP-611-390-ARiMR/2/z) do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa
2440/227/V/2017w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na refundację części kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn.: „Wykonanie bieżącej konserwacji cieku Bielszowickiego w km 2+770-3+359 tj. od ul. Paderewskiego do przepustu kolejowego”.
2439/227/V/2017 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — w likwidacji
2438/227/V/2017w sprawie: wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
2221/223/V/2017w sprawie Przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a Lokalną Grupą Działania w sektorze rybołówstwa, związanej z realizacją operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
2220/223/V/2017w sprawie Przyjęcia zatwierdzonych „Książek Procedur” w ramach działań objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
2222/223/V/2017w sprawie przyjęcia aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
2134/222/V/2017w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2133/222/V/2017w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Nastalskiej – głównemu specjaliście w referacie wdrażania PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2132/222/V/2017w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2131/222/V/2017w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Rytel – głównemu specjaliście w referacie kontroli PROW Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2130/222/V/2017w sprawie Zatwierdzenia listy laureatów, przyznania nagród pieniężnych w ramach konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2017
2039/220/V/2017w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Miejską Tychy w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na pokrycie w 2017 roku kosztów realizacji zadania p.n.: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Stare koryto Gostynki w km 0+000-4+500 w m. Kobiór, gm. Kobiór (zakres rzeczowy ciek: 4,500 km)”
2040/220/V/2017w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”
1878/216/V/2017w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1836/215/V/2017w sprawie przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania w 2017 roku przedsięwzięcia pn. XV Regionalne Dni Rybactwa.
1835/215/V/2017w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach”
1800/214/V/2017w sprawie: wyrażenia zgody na udział reprezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 16-17 września 2017 r., zawarcia umowy z gminą Krzyżanowice określającej warunki udziału wspólnej reprezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale, prezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale, przyjęcia projektów umów dotyczących: określenia warunków udziału wspólnej reprezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz wykonania usługi kulturalnej polegającej na prezentacji województwa śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale.
1799/214/V/2017w sprawie wprowadzenia zmian na liście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) ocenionych przez Komisję do spraw wyboru LSR w ramach konkursu na wybór LSR ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1872/69/V/2015 z dnia 06.10.2015 r. zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 685/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) ocenionych przez Komisję do spraw wyboru LSR w ramach konkursu na wybór LSR ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1872/69/V/2015 z dnia 06.10.2015 r.
1643/210/V/2017w sprawie przyjęcia aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
1569/208/V/2017w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1568/208/V/2017w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Maruta – p.o. zastępcy dyrektora ds. technicznych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1520/207/V/2017w sprawie zawarcia umowy ugody do umowy dotacji nr 376/2016/77/Gw/pp/D z dnia 24 sierpnia 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1521/207/V/2017w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie udzielenia przez Gminę Dąbrowa Górnicza dotacji celowej dla Województwa Śląskiego ze środków budżetu Gminy na pokrycie w 2017 roku kosztów zadania p.n.: „Wykonanie prac konserwacji cieku Trzebyczka w km 7+180 – 12+500 w m. Dąbrowa Górnicza”


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie