Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
477/244/V/2018w sprawie: wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych na potoku Cienka”.
372/242/V/2018w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie śląskim
371/242/V/2018w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie śląskim
370/242/V/2018w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.
369/242/V/2018w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego
407/242/V/2018w sprawie Organizacja Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018.
373/242/V/2018w sprawie: przyjęcia Książki procedur do obsługi działań objętych PROW 2014-2020, realizowanych przez Samorząd Województwa (KP-611-344-ARiMR/6/z).
321/241/V/2018w sprawie: aktualizacji Książek procedur KP-611-359-ARiMR_3_z oraz KP-611-366-ARiMR_3_z do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
320/241/V/2018w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
319/241/V/2018w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 183/16/IV/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku z późn.zm. w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z póżn.zm.
265/240/V/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk – dyrektorowi-likwidatorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji
266/240/V/2018w sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej „Książki procedur” KP-611-443-ARiMR/2/z - Obsługa wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie działań Wsparcie przygotowawcze oraz Koszty bieżące i aktywizacja.
165/238/V/2018w sprawie: powołania składu Komisji oceny merytorycznej operacji oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji oceny merytorycznej operacji do realizacji w 2018 roku w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019
164/238/V/2018w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie śląskim
84/237/V/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Rachwał – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
81/237/V/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
83/237/V/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Aleksandrowi Nowrotowi – kierownikowi referatu ds. wsparcia obszarów rybackich w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
82/237/V/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
45/235/V/2018w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.
46/235/V/2018 w sprawie: przyjęcie Książki procedur (KP-611-393-ARiMR/1/z) do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
2754/232/V/2017w sprawie: wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta”
2753/232/V/2017w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji cyklu szkoleń przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach wdrożenia „Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020”.
2680/230/V/2017w sprawie: Przyjęcia zaktualizowanej „Książki procedur” KP-611-475-ARiMR/3/z - Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.
2535/228/V/2017w sprawie: przyjęcia Książki procedur (KP-611-495-ARiMR/2/z) oraz aktualizacja Książki procedur (KP-611-390-ARiMR/2/z) do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa
2440/227/V/2017w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na refundację części kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn.: „Wykonanie bieżącej konserwacji cieku Bielszowickiego w km 2+770-3+359 tj. od ul. Paderewskiego do przepustu kolejowego”.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie