Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
2637/230/V/2017przyjęcia wzoru Aneksu nr 5 do Umowy dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu
2642/230/V/2017rozwiązania, na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
2640/230/V/2017wydania decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez POKOLENIE otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Mała szkoła dla wielkich ludzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2638/230/V/2017wydania decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu, otrzymanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Inwestujemy w naukę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2636/230/V/2017wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych nieprawidłowo wykorzystanych przez DEVIT Fundację Rozwoju Technologii Informatycznych, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenia śląskiego Klastra wspierania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2641/230/V/2017Zmiany Pakietu Aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17
2643/230/V/2017powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022 oraz przyjęcia wzoru arkusza merytorycznej oceny oferty
2565/229/V/2017zmiany uchwały nr 2256/224/V/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
2564/229/V/2017zmiany uchwały nr 2255/224/V/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17
2563/229/V/2017zmiany uchwały nr 2254/224/V/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17
2566/229/V/2017ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na 2018 rok dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego wg „Kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
2559/229/V/2017zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz podniesienia dofinansowania o środki budżetu państwa dla projektu WND-RPSL.12.02.02-24-0370/17, złożonego przez Miasto Jastrzębie Zdrój, pt. Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju.
2558/229/V/2017zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Osi priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wyniku ponownej oceny projektu po uznanym proteście
2562/229/V/2017aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 – Subregion południowy
2555/229/V/2017przyjęcia aktualizacji Procedury naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta.
2561/229/V/2017wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 KONSULTING sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
2543/229/V/2017nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-066G/17-001 złożonego przez Instytut Badań i Rozwoju FULCO Sp. z o.o.w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
2556/229/V/2017zatwierdzenia składów Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2018-2020 oraz Rady Programowej Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
2557/229/V/2017zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2375/155/V/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP
2546/229/V/2017uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08D5/16-002 złożonego przez Copco Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2545/229/V/2017nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08BB/16-002 złożonego przez Aspeco Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2550/229/V/2017nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-096D/16-002 złożonego przez „IDEALINK” Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2551/229/V/2017nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-0995/16-002 złożonego przez Kamerados Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2549/229/V/2017nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-08DG/16-002 złożonego przez „MRTEC” sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
2547/229/V/2017nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.03.00-24-099C/16-002 złożonego przez GFM PROJECT Grzegorz Fudalej w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie