Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
584/247/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
585/247/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
575/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01FE/17-002 złożonego przez Silma Tools Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
571/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-01E7/17-002 złożonego przez COM4IT Sp. z o. o. Sp. k. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
563/247/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08DB/17-001 złożonego przez JURA PRZEMYSŁAW CAPITAL EUROPEJSKI CONSULTING INWESTYCYJNY w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.
570/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-00BE/17-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo - Usługowe Szkło – Serwice Piotr Zwaka w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
562/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-02H3/16-001 złożonego przez Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski z siedzibą w Katowicach w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
567/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-024D/17-002 złożonego przez MEDYK Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
566/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-023E/17-002 złożonego przez PHU Strzecha Krzysztof Mazur w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
574/247/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0180/17-002 złożonego przez MULTIPACK EUROPE Sp. z o.o. Sp. k. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
573/247/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-021H/17-002 złożonego przez Firmę Handlowo – Usługową Marek Gąsior w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
564/247/V/2018wydania postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. o nr 634/RR/2018
569/247/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0286/17-002 złożonego przez ALBATROS Myjnie Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
582/247/V/2018wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja dorosłych, edycja 2018 oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do podejmowania czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy partnerskiej i umowy o grant, realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Eko-konsultant biurowy” (ang. Office ECO Consultant).
583/247/V/2018Zatwierdzenia aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
568/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01CE/17-002 złożonego przez P.P.U.H. „AT-PLAST” Andrzej Talik w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
576/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-015C/17-002 złożonego przez INMETAL Ryszard Wołoszczuk w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
580/247/V/2018wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Programu Erasmus+ w ramach Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja dorosłych, edycja 2018 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku z przygotowaniem, złożeniem wniosku o dofinansowanie, podpisaniem umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie, realizacją i rozliczeniem projektu pn. „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (ang. „Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets.”)
565/247/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-029A/17-002 złożonego przez „INTER-TRANS I” Transport Drogowy s.c. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
572/247/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-011A/17-002 złożonego przez Dębowa 105 Stomatologia i Medycyna Estetyczna Bogacka-Konik, Bednarski, Szklarski Spółka Partnerska w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
579/247/V/2018przyjęcia wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
561/246/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17 dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwiększenia alokacji w konkursie, wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów oraz podniesienia dofinansowania o środki budżetu państwa dla projektów, które spełniają kryteria określone w regulaminie naboru
520/245/V/2018wydania decyzji o utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję nr 19/2017 wydaną przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w dniu 5 października 2017 r., dotyczącej solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania P.U. „Ragos” Sp. z o.o.
519/245/V/2018wydania decyzji o utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję nr 18/2017 wydaną przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w dniu 5 października 2017 r., dotyczącej solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania P.U. „Ragos” Sp. z o.o.
523/245/V/2018wydania decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Zastępowanie azbestowych elementów materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia i środowiska w budynkach rybnickiego Osiedla Południe 9-13, 14-19, 40-45”, w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie