Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
2675/230/V/2017przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. Aneksu nr 3 do Porozumienia wykonawczego nr 2 na rok 2017 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r.
2597/229/V/2017zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 3 do umowy nr 3125/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
2383/226/V/2017wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa na 2016 rok i przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo –Finansowego
2223/223/V/2017zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia nr 351/KT/2016 z 11.03.2016 r.
2043/220/V/2017zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 2 do umowy nr 3125/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
1981/219/V/2017zawarcia z Miastem Tychy Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 111/TZ/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
1811/214/V/2017rozliczenia Porozumienia wykonawczego nr 1 na rok 2016 (za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.) zawartego do umowy nr 2892/KT/2015 zawartej z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o.
1806/214/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
1705/211/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Konradowi Stanek – pracownikowi NEWAG S.A.
1657/210/V/2017zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia wykonawczego nr 2 na rok 2017 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2030 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
1342/201/V/2017zawarcia Aneksu nr 3 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
1336/201/V/2017 przyjęcia modelu postępowania w 2018 r. dla zagadnienia organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych organizowanych dotychczas przez związki i porozumienia międzygminne, gdy linie te obejmują swoim zasięgiem gminy nie będące członkami organizującego je związku lub porozumienia międzygminnego
1152/197/V/2017przystąpienia wraz z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. do zawarcia porozumienia z Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz S.A.
824/187/V/2017zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 1 do umowy nr 3124/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. w sprawie dofinansowania napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.
819/187/V/2017zawarcia z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o. w Warszawie Aneksu nr 1 do umowy nr 3125/KT/2016 z 7 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego w rozkładach jazdy pociągów 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.
760/186/V/2017wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa śląskiego na 2018 rok i przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo –Finansowego.
392/172/V/2017przystąpienia do zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. umowy współpracy w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego 35WE-007 wraz z dostosowaniem systemu informacji pasażerskiej do obowiązujących przepisów prawa.
324/171/V/2017zawarcia porozumienia w sprawie rozliczenia zadania realizowanego w 2016 roku polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
323/171/V/2017zawarcia Umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminy: Bieruń, Łazy, Ornontowice
200/169/V/2017zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia wykonawczego nr 2 na rok 2017 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. zawartej ze spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.
185/169/V/2017zatwierdzenia zmiany nr 1 w „Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)” obowiązującego od 1 lipca 2016 r.
172/169/V/2017korzystania przez Województwo Śląskie z prawa opcji, o którym mowa §2 ust. 2 pkt 2.2 lit. a) umowy nr 2663/KT/2016(KS/ZP/25/2016) zawartej w dniu 18.10.2016 r. z Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna na dostawę taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych.
2703/161/V/2016przystąpienia do zawarcia z RESEARCH PARK sp. z o.o. aneksu nr 1 do umowy nr 942/KT/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a RESEARCH PARK sp. z o.o.
2704/161/V/2016przystąpienia do zawarcia z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz Koleje Śląskie Sp. z o.o. aneksu nr 1 do umowy nr 2663/KT/2016 (KS/ZP/25/2016) z dnia 18 października 2016 r. zawartej pomiędzy Koleje Śląskie Sp. z o.o. (Zamawiający 1) oraz Województwem Śląskim (Zamawiający 2) a Pojazdy Szynkowe PESA Bydgoszcz S.A. (Wykonawca).
2464/156/V/2016umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych przewoźnikom realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegającym się o dopłaty na 2017 rok


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie