Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Nr uchwałyW sprawie
V/46/7/2017przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
V/44/5/2017zmiany uchwały Nr V/41/9/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
V/41/9/2017udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
V/35/19/2017zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
V/34/8/2017przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020
V/30/5/2016przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
V/26/5/2016udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 11 lipca 2016 roku mieszkańców Sołectw: Tęgobórz, Gustawów i Małachów
V/17/4/2016wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
V/17/3/2016wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
V/17/1/2016przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020
V/11/6/2015aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” poprzez przyjęcie „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”
V/10/11/2015udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku
IV/38/10/2013zmiany uchwały Nr IV/21/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku
IV/38/6/2013udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku
IV/36/12/2013wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
IV/35/23/2013w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sosnowiec
IV/24/5/2012udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
IV/21/9/2012wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
IV/20/13/2012określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2012 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty: 908.048,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2012 roku
IV/16/8/2011zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
IV/14/7/2011zmiany uchwały Nr IV/9/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
IV/12/5/2011zmiany siedziby Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
IV/11/8/2011udzielenia pomocy finansowej powiatom ziemskim województwa śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
IV/10/9/2011udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
IV/5/29/2011przyjęcia apelu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia kwoty środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Województwie Śląskim


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie