Województwo Śląskie

Program ochrony powietrza – konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Z projektem programu można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24 w Katowicach (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uwagi i wnioski do projektu Programu ochrony powietrza można zgłaszać od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r.

Spotkanie konsultacyjne odbędą się:

  • w Częstochowie – Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze (sala nr 3), ul. Wały Dwernickiego 117/121 w terminie 2 października 2017 r. o godz. 10.00,
  • w Katowicach – Ekoenergia Silesia SA, ul. Żeliwna 38, budynek B w terminie 3 października 2017 r. o godz. 9.00,
  • w Rybniku – KONFERENSER, ul. Gliwicka 177A w terminie 3 października 2017 r. o godz. 13.00,
  • w Bielsku-Białej – Hotel BIT, ul. I Dywizji Pancernej 45 w terminie 4 października 2017 r. o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Równocześnie z konsultacjami społecznymi trwają rozmowy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.Tabele sprawozdawcze 2015

Tabele sprawozdawcze dot. sprawozdań z Programu ochrony powietrza za rok 2015


Program ochrony powietrza - 2014

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji


Tabele sprawozdawcze 2014

Obowiązek sprawozdawczy wynikający z programów ochrony powietrza


Tabele sprawozdawcze za rok 2013

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z programów ochrony powietrza.


Program ochrony powietrza – 2013

Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

Program przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/45/12/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.


Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi i wnioski można składać do 15 lutego 2013 roku


Tabele sprawozdawcze 2013

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza


Program - działania w 2012

Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego


Nowe tabele sprawozdawcze 2012

Przypominie o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z Programu ochrony powietrza


Pytania i odpowiedzi dotyczące tabel sprawozdawczych

Prezydent Miasta/Starosta zobowiązany jest do przesłania do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w jednym mailu (w formie załącznika) wypełnionych przez siebie tabel oraz tabeli przesłanych przez wszystkie gminy z terenu powiatu.


Program ochrony powietrza - 2011

Program przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/16/7/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku.


Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi i wnioski można składać do 12 sierpnia 2011


Sprawozdanie z realizacji programu

Przypominamy o obowiązku wynikającym z Programu  ochrony powietrza uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego 12 sierpnia 2010 r.


Pytania i odpowiedzi dot. tabel sprawozdawczych

Zamieszczonych na str. 68 i 69 Programu


Zaangażowanie powiatów i gmin

Udział w spotkaniach organizowanych w ramach POP 2011 na które zaproszone zostały powiaty i gminy objęte programem ochrony powietrza oraz potwierdzenie złożenia obowiązkowego sprawozdania


Program - działania w 2011

Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej


Program Ochrony Powietrza 2010

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.


Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi i wnioski można składać do 29 marca 2010


Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Marszałek Województwa Śląskiego informuje o rozpoczęciu procedury opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu.


Zobacz aktualności

więcej w kategorii: ekologia

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie